Sledování pacientů s germinálními nádory varlat po léčbě.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 077

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Petra Kubánková; MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Martin Foldyna; MUDr. Jana Čejková; MUDr. Drahomíra Kordíková; MUDr. Martin Kupec; MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; MUDr. Eva Voršilková; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Testikulární germinální nádory (TGN) jsou nejčastější malignitou mužů ve věku 15-35 let a většina pacientů dosáhne dlouhodobé kompletní remise. Sledování pacientů po úspěšné onkologické terapii je zaměřené na včasnou detekci relapsu, kontralaterálního testikulárního nádoru a dlouhodobých komplikací léčby, zejména druhotný maligních nádorů.

Pacienti a metody

V letech 1993-2009 bylo na našem oddělení sledováno nebo léčeno celkem 1057 pacientů s TGN. K datu analýzy (31. 12. 2009) pokračovalo v dispenzárních kontrolách 806 (76,3%) pacientů, 111 (10,5%) pacientů zemřelo a o osudu 113 (10,7%) nemocných nebyly dostupné další údaje. Vyskytlo se 63 případů metachronních malignit 63 (26 kontralaterálních TGN a 37 jiných malignit) u 57 pacientů.

Výsledky

Druhé nádory se populaci přežívajících pacientů s TGN objevily po střední době sledování 9,9.roku (rozsah 1,1-33 let) po diagnóze prvního nádoru. Jen 17 (27%) ze 63 metachronních nádorů byly detekovány v rámci onkologických dispenzárních kontrol, dalších 12 (29%) nádorů bylo zjištěno jiným lékařem v rámci plánované kontroly. Pacienti samotní nebo jejich příbuzní iniciovali vyšetření v 34 (54%) případech kvůli symptomům malignity. Radiologické a laboratorní metody běžně používané v rámci dispenzarizace mají malou výtěžnost pro diagnostiku metachronních malignit.

Závěr

Detekce metachronních nádorů v populaci pacientů v kompletní, dlouhodobé remisi TGN je možná jen v rámci dlouhodobé dispenzarizace. Při volbě vyšetřovacích metod využívaných v rámci onkologické dispenzarizace je nutné zohlednit jejich rizika, zejména vysokou radiační zátěž následkem periodického sledování pomocí CT.

S podporou grantu IGA MZ ČR G9005 (NS10420-3/2009).

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011