SNP array vyšetření u maligních rabdoidních nádorů.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 214

Autoři: MUDr. Aleš Vícha; MUDr. Klára Kuncová; RNDr. Šárka Vošáhlíková; RNDr. Peter Vasovčák; prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.; MUDr. Alena Puchmajerová; Mgr. Zdeněk Musil; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; T. Labudová; Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

   Úvod

   Maligní rabdoidní nádory jsou řídce se vyskytující, vysoce agresivní nádory kojenců a malých dětí, které nejčastěji postihují ledviny a CNS. Jejich histologická klasifikace je pro jejich histologickou heterogenitu často obtížná. Například AT/RT CNS jsou často nepřesně klasifikovány jako meduloblastom, PNET nebo karcinom choroidálního plexu.

   U těchto onemocnění je popisována germinální nebo somatická mutace genu INI1/SMRBCB1 lokalizovaného na 22q11.2. INI1 je supresorový gen kódující jednu z deseti podjednotek SWI/SNF komplexu regulujícího transkripční aktivitu. Inaktivace obou kopií genu vede ke ztrátě proteinové exprese, kterou je možno prokazovat pomocí imunocytochemie.

  Pacienti a metody

  Vyšetřili jsme 9 pacientů (7 CNS (1 meduloblastom, 6 AT/RT); Tumor srdce, myeloepiteliom močového měchýře (primárně klasický meduloblastom CNS). K průkazu změn v oblasti INI1 genu jsme využili mutační analýzu, MLPA a imunocytochemii. Pro průkaz přídatných změn jsme využili SNP array Illumina HumanCytoSNP-12 BeadChip.

   Výsledky

   Ze 7 CNS nádorů 6 bylo imunocytochemicky negativních (zde byla prokázána ztráta proteinové exprese), u dvou z nich jsme neprokázali deleci na SNP array a předpokládáme menší změnu nebo jiný mechanismus inhibice exprese INI genu. U ostatních jsme prokázali deleci celého 22. Chromosomu nebo je ho části, která zahrnovala oblast 22q11.2 kde je gen INI lokalizován. U jedné pacientky byla zastižena zároveň delece 3q. Delece 22q11.2 byla prokázána i u nádoru srdce. Naproti tomu u sekundárního nádoru močového měchýře jsme deleci pomocí SNP array neprokázali, ale při vyšetření MLPA byla prokázána exonová delece.

   Diskuze

   Prokázali jsme vhodnost imunocytochemického stanovení exprese INI proteinu jako markeru rabdoidních nádorů. Prokázali jsme, že na ztrátě exprese se často podílí rozsáhlejší delece na 22. chromozómu, nebo menší exonová delece. Tato vyšetření napomáhají ke stanovení diagnózy, především u nádorů CNS, kde určení AT/RT může být podle morfologických charakteristik obtížné. U těchto pacientů je průkaz inaktivace INI1/SMRBCB1 nezbytný pro stanovení diagnózy vzhledem k výběru adekvátní léčby. V současné době probíhá prospektivní studie pro léčbu rhabdoidních nádorů všech lokalizací, kterou k léčbě těchto nádorů využíváme. Přestože inaktivace INI1/SMRBCB1 má neúplnou penetraci, řada nosičů je ohrožena rozvojem benigních nebo maligních nádorových onemocnění i v dospělém věku jako je například myeloepiteliom nebo schwanom. Tento výskyt může být i familiární. Rodinu s Výskytem AT/RT u dítěte a ve stejné době prokázaného schwanomu u matky jsme zachytili i na naší klinice. V literatuře jsou popsány podobné rodiny. Proto se nabízí, v rodinách kde se vyskytl rabdoidní tumor nebo opakovaně schwanomy, nabídnout genetické vyšetření a případně u nosičů zavést onkologické sledování.

Podpora projektu z GAČR P304/12/0847

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012