Současné postavení a možnosti pozitronové emisní tomografie v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u nádorových onemocnění

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Lymfomy

Číslo abstraktu: 041

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

Hybridní zobrazování PET/CT s inte­grovanou pozitronovou emisní tomografií kinické praxe v nedávné době, poskytuje během jediného vyšetření anatomické i funkční informace. Celotělové PET/CT vyšetření se stává standardní zob­razovací modalitou v diferenciaci maligních abenigních lézí, v diagnostice, stagingu a restagingu, hodnocení efektu léčby, v de­tekci relapsu a v plánování radioterapie u stále většího počtu maligních nádorů.

Ve sdělení budou krátce prezentovány principy PET/CT, včetně přípravy pacientů a provedení vyšetření a dále současné „evidence-based" indikace v onkologii, výhody a slabiny této modality a trendy jejího dalšího vývoje.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008