SPOJITOST CERVIKÁLNÍ A ANÁLNÍ HPV INFEKCE A JEJÍ VÝZNAM PRO KLINICKOU PRAXI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 263

Autoři: MUDr. Borek Sehnal; Prof. MUDr. Jiří Sláma; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Helena Neumannová; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Východiska:

Až 90 % karcinomů anu je asociováno s HPV infekcí a anamnéza CIN je považována za jeden ze silných rizikových faktorů. Cílem naší práce bylo zjistit prevalenci anální HPV (human papillomavirus) infekce u rizikových žen s cervikální lézí a posoudit další potenciální rizikové faktory pro její rozvoj s vyhodnocením přínosu pro klinickou praxi.

Soubor pacientů a metody:

Celkem 272 žen ve věku 19–72 let vyplnilo po podepsání informovaného souhlasu anonymně dotazník se zaměřením na koitarché, počet sexuálních partnerů a sexuální praktiky. Během konizace či jiného gynekologického zákroku byly v celkové anestezii odebrány stěry z děložního hrdla a konečníku na HPV genotypizaci pomocí Linear Array HPV testu (Roche Molecular Systems, CA). Studovaná skupina byla složena ze 172 pacientek s histologií CIN 2/ 3, AIS nebo mikroinvazivního karcinomu děložního hrdla, zbylých 100 žen s non-dysplastickými diagnózami či zjištěnou CIN 1 tvořilo kontrolní skupinu.

Výsledky:

Ve studované kohortě byla cervikální HPV infekce zjištěna u 82,6 % žen, anální u 48,3 % a současná cerviko-anální infekce u 48,3 % pacientek. Rozdíl od kontrolní skupiny, kde byla HPV infekce ve stejných lokalitách, u 28,0 %, 26,0 % a 8,0 % žen, byl statisticky významný (p < 0,001). High-risk genotypy HPV byly signifikantně více zastoupeny ve studované skupině a jejich incidence se výrazně zvyšovala se stupněm závažnosti cervikální léze. Společná cerviko-anální HPV infekce byla 5,3krát častější u žen s CIN 2+ než v kontrolní skupině. Dominantním genotypem v obou testovaných anatomických lokalitách byl HPV 16. Ženy, které uváděly, že během sexuálních aktivit dochází k jakémukoliv dotyku s anem (kožní kontakt, dotyk prsty, oro-anální kontakt nebo anální styk), měly signifikantně vyšší incidenci společné cerviko-anální HPV infekce.

Závěr:

Souběžná cerviko- -anální HPV infekce byla prokázána více než 5krát častěji u žen s CIN 2+. Nejvyšší frekvence souběžné infekce byla u žen CIN 3 a mikroinvazivním karcinomem asociovanými s HPV 16, které zároveň praktikovaly anální sexuální praktiky. Tato kohorta pacientek pravděpodobně zahrnuje ženy s nejvyšším rizikem budoucího rozvoje análního karcinomu, a proto by mohla profitovat z pravidelných screeningových cytologických vyšetření anu.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA č. NT14079-3/ 2013.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014