Spolupráce histopatologa a chirurga při biopsii sentinelové uzliny

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Sentinelová biopsie v onkologii

Číslo abstraktu: 66

Autoři: MUDr. Karel Šťastný; MUDr. Pavel Rothröckel; MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; MUDr. Mária Hácová; MUDr. Eva Pavlíková; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Lukáš Nechvátal

Úvod
Axilární staging je v současné době považován za rozhodující prognostický faktor přežití u žen s karcinomem prsu. Metoda biopsie sentinelové uzliny je v porovnání s kompletní disekcí axily přesnější metodou ve stanovení metastatického postižení axilárních uzlin díky detailnějšímu histologickému a imunohistochemickému vyšetření prvních spádových uzlin. Navíc tato metoda eliminuje riziko postdisekčních komplikací.
Metodu sentinelové biopsie provádíme kombinací metody barevného mapování pomocí Patent blue a radionavigační metody pomocí Tc99m značeného radiokoloidu. Princip metody spočívá v identifikaci první linie spádových uzlin, tzv. sentinelových, strážních uzlin a v histologickém vyšetření uzlin. Nejsou-li sentinelové uzliny postiženy metastázami, disekce axily není indikována. Disekce je indikována jen tehdy, když jsou uzliny postiženy metastatickým procesem nebo tehdy, když uzliny nejsou spolehlivě detekovány.

Materiál a Metodika
Biopsii sentinelových uzlin provádíme na Chirurgické klinice v Pardubicích od roku 2002. Během této doby jsme společně s patology vypracovali postup histologického vyšetření sentinelových uzlin, který vyhovuje našim podmínkám. Pacientky jsou indikovány k biopsii sentinelové uzliny na základě předoperačně diagnostikovaného karcinomu prsu.
Výkon začínáme detekcí sentinelových uzlin v axile. Detekované uzliny jsou peroperačně odeslány na patologické oddělení. Patolog provede histologické vyšetření 2 centrálních řezů o síle 9 μm u každé uzliny pomocí zmrazovací techniky. Na základě naší domluvy s patology je možno takto zhodnotit peroperačně až 5 sentinelových uzlin. Vyšetření dvou sentinelových uzlin trvá asi 20 minut, vyšetření pěti sentinelových uzlin trvá 40 minut. Během této doby provádí chirurg zákrok na prsu. Patolog začíná hodnocení preparátů od nejsuspektnější uzliny. Při nálezu první metastázy informuje okamžitě chirurga a ten připojí k výkonu na prsu ještě kompletní disekci axily. V případě, že patolog metastázy v uzlinách nenajde, chirurg disekci axily neprovede. Zbytek uzliny je dále fixován a zalit do parafinového bločku. Po tomto zpracování jsou z uzliny mikrotomem odkrojeny v 2 mm odstupech vždy dva řezy o síle 3 μm. Řezy jsou obarveny hematoxylinem-eosinem a znovu prohlédnuty patologem. Tímto způsobem lze detekovat i mikrometastázy.
Pokud se při tomto druhém prohlížení obarvených řezů metastázy v uzlinách prokážou, musí být provedena kompletní disekce axily ve druhé době.

Závěr
Peroperační hodnocení sentinelových uzlin zmrazovací technikou snižuje počet pacientek indikovaných k disekci axily ve druhé době. Nezbytným předpokladem spolehlivého detekování metastáz při biopsii sentinelových uzlin je dobrá spolupráce chirurga a patologa vzájemná znalost specifik práce obou oborů a vypracování společných guidelines.
Vyšetřování sentinelových uzlin chceme ještě zkvalitnit připravovaným zavedením imunohistochemického vyšetření.

Přednáška je doplněna videosekvencí.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004