Spolupráce onkologa a chirurga - základní podmínka úspěšné léčby metastatického kolorektálního karcinomu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXVIII. Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 239

Autoři: Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Úvod

Intenzivní vývoj v onkologii a chirurgii za několik posledních let přinesl množství nových poznatků a léčebných modalit, které zásadně mění dosavadní zaběhané algoritmy léčby. Zavedení nových léků a zejména biologické léčby v onkologii, výrazné pokroky v jaterní chirurgii s poklesem morbidity a mortality, posunují hranice možností léčby. Intenzivní spolupráce mezi onkologem a chirurgem v společném týmu umožňuje naplánování optimálního léčebné strategie u metastatických onemocnění, které se z pohledu jednotlivé odbornosti mohou primárně jevit jako radikálně neléčitelné.

Metodika

Na klinice transplantační chirurgie IKEM v období 2004-2009 ve spolupráci s onkology v rámci jednoho pracovního týmu řešeno přes sto pacientů s metastázami KRCa. Primární rozhodnutí je směřováno k naplánování radikálního řešení, které by mělo směřovat k vyléčení onemocnění. Jedinou potenciálně radikální metodou je chirurgické odstranění jaterního ložiska do zdravé tkáně. V případě synchronních metastáz preferujeme primární synchronní chirurgický zákrok s následnou onkologickou léčbou. Tam, kde je onemocnění primárně chirurgicky definitivně neřešitelné, plánujeme možnosti sekundární operability. Pokud pacientovi bezprostředně nehrozí obstrukce zažívacího traktu, lze chirurgický výkon odložit a dočasně zajistit pasáž stentem. Po neoadjuvantní onkologické léčbě při zmenšení nádoru plánujeme definitivní řešení. Další možností je primární operace zažívacího traktu zejména při nebezpečí ileu, onkologická léčba a definitivní operace jater. U metachronních ložisek je nezbytné, aby chirurg rozhodl, zda je onemocnění primárně řešitelné radikální resekcí buď jednodobou nebo plánovaně vícedobou. V opačném případě zahajujeme onkologickou léčbu s přesným načasováním další kontroly a případného odloženého chirurgického výkonu.

Na kasuistice našich pacientů poukázány konkrétní léčebné algoritmy.


Výsledky

Z celkového množství 106 pacientů operovaných do roku 2008 zemřel jeden pacient v souvislosti s chirurgickým zákrokem (mortalita 0,9%). Biliární leak jsme pozorovali u 13 pacientů (12,2%) a zánětlivé komplikace (absces, sepse) u 8 (7,5 %). Celková morbidita činí 19%. Pětileté přežívání vzhledem k časovému odstupu zatím hodnotit nelze.

Diskuze a závěr

Dosud jedinou metodou dávající naději na pětileté přežití pacientů s metastázami KRCa do jater je chirurgická resekce. Ve spolupráci s onkologickou léčbou je dnes až 80% pacientů resekabilních. Na základě velkých sestav má až 40% pacientů naději na pětileté přežívání. U ostatních lze dosáhnout významného prodloužení DFS při zachování velmi dobré kvality života. Zcela základní podmínkou takové léčby je multioborový tým a úzká spolupráce mezi chirurgem a onkologem hned na počátku plánování léčby. Viz. přiložený diagram. To co se na první pohled může jednomu či druhému zdát neřešitelné lze vyřešit vzájemnou spoluprací.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009