SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ROBOTICKÝCH A OTEVŘENÝCH OPERACÍ PRO KARCINOM REKTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 101

Autoři: MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Východiska:

Totální mezorektální excize představuje standardní operační přístup v léčbě karcinomu středního a dolního rekta. Standardně je k jejímu pro­vedení používána otevřená nebo laparoskopická operační technika. V poslední době je s rozšířením robotického systému da Vinci ve světě i v České republice využívána i technika robotické resekce rekta. Cílem tohoto sdělení je srovnání výsledků robotických operací s výkony prováděnými otevřenou cestou.

Sou­bor pacientů a metody:

V období 9/2009-10/2012 bylo pro karcinom rekta operováno na I. chirurgické klinice FN Olomouc 42 pacientů robotickou operační technikou. Kontrolní skupinu tvoří pacienti operovaní v tomto období otevřeným přístupem. Bylo provedeno srovnání obou skupin v parametrech charak­teristiky pacientů (věk, pohlaví, staging tumoru), operace (typ operačního výkonu, délka operace, podání transfuzí), délky hospitalizace a časné pooperační morbidity (dehiscence anastomózy, zánětlivé a ostatní komplikace).

Výsledky:

Průměrná doba operace ve sledované skupině robotických operací byla 218 min (175-335), průměrná doba hospitalizace 10,6 dne (7-26). Pooperační komplikace jsme zaznamenali u 8 pacientů (19,5 %>), u 2 z nich (5,4 %>) se jed­nalo o dehiscenci kolorektální anastomózy.

Závěr:

Robotická resekce rekta představuje bezpečnou operační techniku. Její technický přínos spočívá v elimi­naci některých limitací laparoroskopické operační techniky - omezené volnosti pohybu laparoskopických nástrojů a nestability obrazu kamery. Oproti ote­vřenému operačnímu přístupu jsme zaznamenali snížení časné pooperační morbidity, v ostatních sledovaných parametrech nebyl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013