Standardy léčby v radiační onkologii/radioterapii

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace a hodnocení onkologické péče

Číslo abstraktu: 185

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Prof. RNDr. a PharmDr. Jan Kovařík, DrSc.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Jan Stejskal, Ph.D.; L. Judas

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP byla v roce 2003 pověřena MZ ČR vypracováním standardů pro léčebné ozáření. Tato aktivita MZ ČR byla vyvolána Směrnicí rady 97/43/Euratom o lékařském ozáření.
Kolektiv autorů zpracoval obecné standardy pro radikální ozařování, paliativní ozařování, brachyterapii, nenádorovu terapii, radioterapii s modulovanou intenzitou a velkoobjemové techniky. Východiskem pro zpracování standardů byly doporučení programu kvality v radioterapii vydané European Society of Radiation Oncology, standardy American College of Radiology a fyzikální doporučení Státního ústavu jaderné bezpečnosti. Struktura standardů vychází z obecné metodiky pro tvorbu standardů efektivní léčebné péče (SELP), akceptované většinou odborných společností, oborových komisí VR ČLK a MZ ČR a publikovaných na www. mediquali.cz.
Strukturální část standardu obsahuje kvalifikaci instituce, která je oprávněna jednotlivé typy ozáření provádět a požadavky na technické a personální vybavení. V procesuální části standardu je obsažen postup při realizaci ozáření, od příchodu pacienta na oddělení radiační onkologie po návaznost další péče, hodnocení výsledků a archivaci povinné dokumentace.

Klinický standard pro radiační onkologii/radioterapii bude uveřejněn ve věstníku MZ ČR jako závazný dokument. Radioterapeutická oddělení si na jeho základě zpracují vlastní klinický standard pracoviště, vycházející z podmínek a možností pracoviště, v němž bude rovněž uvedeno, jaké diagnózy na pracovišti lze léčit a kam se posílají pacienti, pro jejichž léčbu pracoviště nemá předpoklady. Klinický standard pracoviště bude podkladem pro vnitřní a vnější klinický audit.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004