STANDARDY PRO PREGRADUÁLNÍ ONKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - CESTA KE KVALITNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ PÉČI O ONKOLOGICKY NEMOCNÉHO PACIENTA

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 036

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Martin Matějů, Ph.D.; PhDr. Helena Úlovcová; doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.

Operační program Praha - Adaptabilita

Kvalifikační a vzdělávací standardy pro pregraduální onkologické vzdělávání vznikly na 1. LF UK v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Představují nástroj určený vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají komplexním onkologickým vzděláváním v pregraduálním studiu. Pomáhají jim koncipovat jeho obsah a stanovovat vzdělávací cíle. Fungují jako platforma pro odbornou diskusi o onkologickém vzdělávání jak na úrovni jednotlivých klinik, ústavů, fakult či univerzit, tak na úrovni národní i mezinárodní.

Cíle a okruhy standardů

Spíše než na to ‘co se má učit student‘, soustředí se standardy na to, ‚co má znát a umět absolvent, aby byl schopen začít pracovat jako lékař a dále se profesně rozvíjet‘. Při plánování výuky i vytváření učebních textů je třeba neustále se ptát, jaké kompetence, tedy vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty absolvent fakulty skutečně potřebuje k řádnému výkonu svého povolání.

Standardy jsou rozděleny do 8 hlavních okruhů: teoretické základy, prevence, diagnostika, léčba, psychosociální aspekty onkologické péče, profesionalita a etika, sebevzdělávání a vybrané onkologické diagnózy. Text v úvodu každého z okruhů popisuje základní kompetence (kvalifikační standard). Dále jsou okruhy přehledně graficky členěny podle jednotlivých témat (vzdělávací standard).

Standardy vznikly na základě analýzy komplexní onkologické výuky na 1. LF UK, kterou zajišťuje celkem 47 pracovišť. Spolupráce byla nabídnuta také všem ostatním lékařským fakultám v ČR.

Ze zahraničních zdrojů nám byly inspirací především výzkumy ESMO (MOSES II a III, 2006 a 2008), Evropské kurikulum pregraduální onkologické výuky (Peckham: A curriculum in oncology for medical students in Europe, 1989), australské národní kurikulum nazvané Ideální onkologické kurikulum pro lékařské fakulty (Ideal Oncology Curriculum for Medical
Schools, 1999) a ASCO Core Curriculum Outline (2005). Dále byly standardy upraveny podle připomínek odborníků i pedagogů, kteří se sešli na dvou workshopech pořádaných v rámci projektu.

Význam standardů v pregraduálním vzdělávání

Standardy pomáhají zpřehlednit komplexní onkologické vzdělávání, které v rámci jednotlivých fakult zajišťují až desítky pracovišť. Usilují o jeho zkvalitnění - a tím i o zkvalitnění systému onkologické prevence a komunikace v rámci onkologického týmu. V neposlední řadě zahrnují v lékařském vzdělávání dosud přehlížené (nebo okrajové) kompetence, jako jsou komunikační a sociální dovednosti nebo problematika smrti a umírání. Protože jsou standardy formulovány jako cílové kompetence absolventa lékařské fakulty - čili budoucího lékaře jakékoli specializace - přispívají významnou měrou k navázání interdisciplinární spolupráce mezi obory, které pečují o onkologicky nemocného pacienta. Pokud totiž chceme zkva¬litnit fungování onkologického týmu, je třeba začít u vzdělání.

e-mail: lubos.petruzelka@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011