STANOVENÍ K-RAS MUTACÍ V KODONECH 12 A 13 U PACIENTŮ S ADENOKARCINOMEM PANKREATU A JEJICH VLIV NA EXPRESI TRANSPORTÉRŮ PROTINÁDOROVÝCH LÉČIV

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 288

Autoři: MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová; Mgr. Veronika Brynychová; Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS; MUDr. Jan Hlavsa; MUDr. Eva Honsová, Ph.D.; MUDr. Jan Mazanec; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; RNDr. Pavel Souček, CSc.

Východiska:

K-ras onkoprotein hraje centrální úlohu v integraci a transdukci mitogenních a metabolických signálů, a ovlivňuje tak klíčové děje buňky. Mu­tace K-ras v kodonech 12 a 13 jsou nejčastějšími mutacemi u karcinomu pankreatu, které jsou přítomny již u premaligních lézí (PANIN1-3). Karcinom pankreatu patří k malignitám s nejhorší prognózou a nízkou chemosenzitivitou. K rozvoji lékové rezistence přispívají membránové transportéry umožňující jak vstup cy­tostatika do nádorové buňky (solute carrier (SLC) transportéry), tak vypumpování cytostatika vně buňky (zejména ATP-binding cassette (ABC) transportéry). Cílem práce byla analýza K-ras mutací v kodonech 12 a 13 u pacientů s adenokarcinomem pankreatu a jejich následná korelace s celkovým přežíváním pa­cientů a s mírou exprese mRNA všech 49 známých ABC transportérů a vybraných 13 SLC transportérů spojených s transportem protinádorových léčiv.

Soubor pacientů a metody:

V letech 2008-2011 bylo získáno 32 histologicky verifikovaných párových tkání (duktální adenokarcinom pankreatu a okolní nenádorová pankreatická tkáň) od pacientů, kteří podstoupili radikální chirurgickou léčbu karcinomu pankreatu. K-ras mutace v kodonech 12 a 13 byly analyzovány v ná­dorové DNA metodou HRM (high resolution meeting) a verifikovány sekvenací. Expresní profil SLC a ABC transportérů byl stanoven relativní kvantifikací transkriptů pomocí real-time PCR. Pro statistickou analýzu byly použity Mann-Whitney test, Kaplan-Meierova metoda spolu s log-rank testem a Coxova regrese (SPSS v 16.0 software).

Výsledky:

Mutace K-ras v kodonech 12 a 13 byly v našem souboru nalezeny u 47 % adenokarcinomů pankreatu. Nejčastější mutace G12V (GTTGGC) byla přítomna u 22 % nádorů. Přítomnost K-ras mutace v nádoru neměla vliv na celkové přežívání pacientů. K-ras mutace neovlivnily celkový expresní profil ABC a SLC transportérů. Pouze ABCA1 byl zvýšeně exprimován v nádorech s mutací v kodonech 12 a 13 (p = 0,035).

Závěr:

V našem souboru ne­měla přítomnost K-ras mutací vliv na celkové přežívání pacientů ani na expresi sledovaných transportérů protinádorových léčiv. Vzhledem k velikosti souboru je nutná větší validační studie k ověření těchto závěrů.

Práce byla podpořena grantovým projektem: GAČR P301/12/1734 a Evropským fondem pro regionální rozvoj č. CZ.1.05/2.1.00/03.0076.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013