Stanovení radiačního poškození tenkého střeva měřením střevní propustnosti

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 07. Varia a kazuistiky

Číslo abstraktu: 051

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; P. Kohout; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Přes veškeré pokroky v radioterapii dochází při léčbě některých solidních nádorů k poškození tenkého střeva. Nejčastěji jde o stavy po radioterapii nádorů čípku hrdla děložního, pracoviště autorů má bohužel zkušenost i s mírně stoupající incidencí u nemocných po adjuvantní radioterapii pro rakovinu konečníku. Jedná se sice o malé procento nemocných, kteří však přicházejí s rozvinutým stavem – (malnutrice, chronický ileus, entero enterální píštěle).
Tito nemocní vyžadují obvykle dlouhodobou paretnerální a řízenou enterální výživu, u některých je posléze nutný i chirurgický zákrok. (resekce tenkého střeva, či bypass s vyřazením postiženého úseku).
Ke zlepšení péče o nemocné je vhodné pokusit se specifikovat ohroženou skupinu, které by zasluhovala zvýšený dohled případně léčbu po skončení radioterapie a ne v okamžiku kdy přicházejí s rozvinutou symmptomatogií.
Navíc v současné době vstupují nemocní do léčebného programu, aniž bychom měli informace funkčním stavu jejich tenkého střeva před zahájením léčby.
Naše studie se zabývala vyšetřením střevní permeability LAMA testem před zahájením radioterapie a po jejím skončení.
LAMA test je test střevní propustnosti s použitím laktulozy – je relativně nenáročný pro nemocného, není invazivní. Cílem studie bylo je ověřit tento test jako metodiku vhodnou k detekci radiačního poškození tenkého střeva – s perspektivou vytipovat skupinu nemocných, které bude vhodná pro modifikovaný léčebný model.

Metodika projektu:
  1. Podání preparátu – sběr moči – před RT
  2. Podání preparátu a sběr moči po RT
  3. zhodnocení výsledků - ústav biochemie LF UK Hradec Králové
  4. korelace s klinickým stavem,definitivní hodnocení výsledků

V současné době máme zpracována data 35 nemocných před, bezprostředně po a 6 měsíců po ukončení radioterapie. Výsedy korelují s klinickým stavem nemocných. V další fázi studie bude spočívat v dlouhodobém sledování nemocných a měření propustnosti v 6 měsíčních intervalech.

Autoři děkují Lize Proti Rakovině Praha za podporu prvé fáze projektu.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005