STRUKTURNÍ ANALÝZA MOLEKULÁRNÍCH CHAPERONŮ HSP70 A HSP90

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/201

Autoři: Mgr. Filip Trčka, Ph.D.; Mgr. Michal Ďurech, Ph.D.; Mgr. Michal Pastorek, Ph.D.; MUDr. Petr Müller, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Zvýšená proliferační a metabolická aktivita nádorových buněk klade vysoké nároky na schopnost jejich regulačních mechanizmů udržovat proteinové prostředí ve stavu umožňujícím průběh vitálních buněčných procesů. Ústřední úlohu v těchto dějích hrají molekulární chaperony - ATPázy Hsp70 a Hsp90. Jedná se o vícedoménové alostericky aktivní proteiny schopné krátkodobých slabých interakcí s velkým počtem buněčných proteinů, čímž je stabilizují a zabraňují jejich agregaci. Tyto vlastnosti proteinů Hsp70 a Hsp90 je činí slibným cílem protinádorové terapie. Úspěch cílené farmakologické inhibice aktivity Hsp70/Hsp90 je závislý na detailních znalostech dynamiky alosterických konformačních změn v těchto proteinech po vazbě jejich ligandů - ATP či proteinových substrátů. V této práci jsme se zabývali studiem konformačních stavů chaperonů Hsp70 a Hsp90 po vazbě ATP pomocí hmotnostně- spektrometrické analýzy vzorků deuterovaných proteinů. Tyto experimenty odhalily některé strukturní motivy chaperonů Hsp70 a Hsp90, které se výrazně podílejí na regulaci alosterie těchto proteinů.

Práce byla podpořena projekty MŠMT - NPUI - LO1413 a GAČR 16-20860S.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016