Studie OPERA -Non-interventional Observation of Prescription Habits of Prophylactic Pegfilgrastim in Patients treated with Higher Risk CT Regimens in the Czech Republic.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 005

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Milan Brychta; MUDr. Petr Cinek, Ph.D.; MUDr. Dana Dvořáková; MUDr. Josef Gruna; MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.; MUDr. Markéta Hnátková; MUDr. Marta Kučerová; MUDr. Martina Chodacká; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; MUDr. Vít Kandrnál; MUDr. Petr Klepetko; MUDr. Renata Koževnikovová; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; MUDr. Martin Šafanda, PhD.; MUDr. Marcela Šedivá

Do neintervenční klinické multicentrické prospektivní studie sledující profylaktické podávání pegfilgrastimu u pacientů léčených chemoterapeutickými režimy s vysokým rizikem vzniku febrilní neutropenie (FN) bylo od října 2008 zařazeno 345 nemocných z celé ČR. Primárním cílem bylo vyhodnocení faktorů vedoucích k rozhodnutí o nasazení pegfilgrastimu v běžné klinické praxi. Sekundárními cíli bylo posouzení incidence febrilní neutropenie a neutropenie stupně 3/4, jejich asociace s rizikovými faktory, stanovení dosažené dávkové intenzity jednotlivých chemoterapeutických režimů, četnosti hospitalizací ve vztahu k FN, používání anti-infektiv a dokumentování bezpečnostního profilu pegfilgrastimu. Do projektu bylo zařazeno přibližně 84% žen a 16% mužů z 18 onkologických a hematoonkoloických pracovišť v celé České republice. 34,5% mužů a 60% žen bylo ve velmi dobrém celkovém stavu (performance status 0), 68,1% nemocných tvořily pacientky s karcinomem prsu. 80,6% nemocných bylo léčeno s kurativním záměrem. Necelých 5% pacientů absolvovalo chemoterapii, jejíž dávka byla již primárně redukovaná proti standardním dávkám, nejčastěji u maligních lymfomů a karcinomu prsu. Hlavním důvodem byl věk (47,1%), předchozí epizoda FN (23,5%), toxický chemoterapeutický režim (17,6%), a komorbidity (11,8%). K redukci došlo dokonce v 3,6% kurativních léčebných režimů. Lékaři před zahájením léčby zhodnotili celkové riziko febrilní neutropenie dle EORTC guidelines (v 85,8%). Nejčastěji uváděným důvodem pro profylaxi G-CSF byla toxicita plánovaného režimu (95,1%), následovaná pokročilým onemocněním a věkem (obojí v 34,8%), ženským pohlavím (29,3%) a typem nádoru (14,2%).

Jako hlavní důvod pro profylaxi byla uváděna toxicita plánovaného režimu (v 85,8%), předchozí epizoda febrilní neutropenie (12,8%), pokročilé onemocnění (4,1%) a věk (1,2%). 61,7% nemocných dostalo v rámci primární profylaxe pegfilgrastim; nejčastěji pro předpokládanou toxicitu chemoterapeutického režimu. 16,2% pacientů dostávalo před zahájením profylaxe pegfilgrastimem filgrastim. Důvodem pro přechod na pegfilgrastim byla nejčastěji delší dobu přetrvávající neutropenie po předchozí chemoterapii. U 71% chemoterapeutických protokolů klesla dávková intenzita pod 75%, přičemž ve skupině pacientů bez pegfilgrastimu se jednalo o celých 92,5% pacientů. U pacientek léčených pro karcinom mammy činil podíl chemoterapeutických režimů s dávkovou intenzitou pod 75% dokonce 93,5%, přestože právě u těchto pacientek je prokázán dopad dávkové intenzity na celkové přežití [1].

Průměr dávkové intenzity režimů s pegfilgrastimem a bez něj se významně nelišily; dávkovou intenzitu nad 80% však významně častěji dosahovaly režimy podporované pegfilgrastimem. Přes 70% nemocných dokončilo léčbu podle plánu. Toxicita chemoterapeutických režimů byla důvodem pro ukončení léčby jen ve 2,3%. V průběhu sledované chemoterapie se objevila febrilní neutropenie jen v 5,5%, z toho ale ve 4,1% v prvním cyklu. Febrilní neutropenie vyžadovala hospitalizaci ve 2,9%. Prostá nekomplikovaná neutropenie grade 3 a 4 se objevila u 20,9% procent léčených nemocných z toho 14,8% v prvním cyklu, 5,2% nemocných bylo léčeno antibiotiky, z toho 2,6% v 1. cyklu. Bezpečnostní profil obou G-CSF byl dle očekávání. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla skeletální bolest, leukocytóza,bolest hlavy a nauzea. Celkově byla profylaxe pegfilgrastimem velmi dobře tolerovaná.

Závěr

Podíl pacientů s relativní dávkovou intenzitou pod 75% činil ve skupině pacientů bez primární profylaxe pegfilgrastimem 92,5%. Z uvedených výsledků vyplývá, že navzdory skutečnosti, že chemoterapeutické režimy byly ve většině případů (v 80,6%) podávány s kurativním záměrem, byli pacienti ve vysokém procentu léčeni neadekvátně dávkovanou chemoterapií, která jistě snižuje její účinnost a přežití pacientů v dlouhodobém horizontu 5-20 let.[1,2,3]. Přitom závažná neutropenie se objevila v pětině případů, z toho nejčastěji již v prvním cyklu.

Primární profylaxe G-CSF umožňuje dodržet dávkovou intenzitu a vyhnout se febrilní neutropenii, která komplikuje léčbu a ohrožuje pacientovo zdraví a život v krátkodobém i dlouhodébm horizontu.

Mají-li býti onkologičtí pacienti léčeni adekvátně a bez obav z komplikací, je nutné, aby se primární profylaxe G-CSF stala integrální součástí chemoterapeutických režimů s vysokým rizikem vzniku FN. Jednou z možností, jak přispět k tomuto cíli, je využití portálu DIOS (Dose Intensity as Oncology Standard).

Reference:

  1. Chirivella I., Optimal delivery of anthracycline-based chemotherapy in the adjuvant setting improves outcome of breast cancer patients, Breast Cancer Res Treat (2009) 114:479-484
  2. Epelbaum R et al. Cancer 1990;66:1124-1129
  3. Bonadonna G, et al. N Engl J Med. 1995;332:901-906-4,
  4. http://dios.registry.czStudie byla sponzorována firmou Amgen s.r.o.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011