STUDIUM EXPRESNÍCH PROFILŮ MIKRORNA ZA ÚČELEM PREDIKCE ODPOVĚDI NA CÍLENOU ANTI-EGFR TERAPII U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S NEMUTOVANOU VARIANTOU ONKOGENU KRAS

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 286

Autoři: Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.; Bc. Petra Faltejsková; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Manuela Ferracin; Barbara Zagatti; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Massimo Negrini; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Úspěšnost léčby kolorektálního karcinomu (CRC) je vyšší v případě časného záchytu, avšak téměř 50 % pacientů má v době diagnózy vzdá­lené metastázy. Prognóza pacientů s metastatickým CRC (mCRC) je i přes zavedení cílené anti-EGFR terapie využívající monoklonální protilátky (MoAb) stále špatná a medián přežití pacientů je 18-21 měsíců. Jedním z důležitých kritérií pro léčbu MoAb je stanovení mutačního statusu onkogenu KRAS, neboť léčba je úspěšná pouze u pacientů s nemutovanou variantou tohoto genu (wt-KRAS). I tak je ovšem klinický benefit léčby pozorován jen u 10-20 % pacientů. Proto je třeba najít nové biomarkery schopné predikovat odpověď na anti-EGFR léčbu. Těmito biomarkery by mohly být mikroRNA (miRNA), což jsou krátké, nekó­dující RNA schopné regulovat genovou expresi na post-transkripční úrovni.

Soubor pacientů a metody:

Do studie bylo zařazeno 40 klinicky charakterizova­ných pacientů s mCRC s wt-KRAS léčených cetuximabem. Tito pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle odpovědi na léčbu (20 pacientů neodpovídajících a 20 odpovídajících na léčbu). Z FFPE vzorků odebraných před zahájením léčby byla vyizolována celková RNA obohacená o frakci krátkých RNA, která byla dále použita pro stanovení expresních profilů miRNA pomocí dvou technologií - Agilent RNA MicroArrays a TaqMan Low Density miRNA Arrays. Pomocí bio-statistických metod byly identifikovány miRNA s rozdílnou expresí u obou skupin pacientů a zároveň byla hodnocena míra komparability dat získaných po­mocí 2 rozdílných technologií.

Výsledky:

Celkem se podařilo identifikovat 27 miRNA (Agilent RNA MicroArrays), respektive 28 miRNA (TaqMan Low Density miRNA Arrays) s rozdílnou expresí u pacientů, kteří odpovídali či neodpovídali na léčbu cetuximabem (p < 0,05). Současně byl sestaven klasifikátor, který na základě rozdílné exprese 21 miRNA dokázal rozlišit tyto 2 skupiny pacientů se senzitivitou 90 % a specifitou 80 %. Porovnáním výsledků obou technologií byly identifikovány 3 miRNA (miR-31, miR-135b, miR-636) se zvýšenou expresí a 3 miRNA (miR-378, miR-30a, miR-122) se sníženou expresí u pacientů neodpoví­dajících na léčbu, a to v případě obou platforem.

Závěr:

Získané výsledky naznačují, že miRNA by mohly sloužit jako nové prediktivní biomarkery odpovědi na anti-EGFR léčbu u pacientů s mCRC s wt-KRAS, čímž by přispěly k vyšší individualizaci léčby a lepší kvalitě života těchto pacientů. Další studium těchto mo­lekul v souvislosti se signální dráhou EGFR by pak mohlo vést k detailnímu pochopení molekulárních mechanizmů rezistence.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR NT13860-4/2012.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013