ŠTÚDIUM MODULÁCIE CHAPERÓNU HSP90 V NÁDOROVEJ BUNKE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/190

Autoři: Mgr. Michal Pastorek, Ph.D.; MUDr. Petr Müller, Ph.D.; Mgr. Michal Ďurech, Ph.D.; Mgr. Filip Trčka, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Funkciu proteínov v bunke primárne určuje ich štruktúra, preto je velmi doležité, aby po syntéze nadobudli správnu konformáciu. K tomu im pomáhajů chaperóny, proteíny kontrolujůce správnu priestorovů štruktůru svojich „klientov". Pre proces vzniku nádorového ochorenia je charakteristický zrýchlený metabolizmus a nekontrovatelná proliferácia buniek, čo zvyšuje nároky bunky na syntézu proteínov. Navyše nádorové bunky možu vo zvýšenej miere produkovat' aj proteíny, ktoré sů vdaka mutáciam menej stabilné. Tieto faktory prispievajů ku vytváraniu závislosti nádorových buniek na chaperónovom systéme. Inhibícia chaperónov má preto potenciál byť ůčinnou protinádorovou stratégiou a viacero inhibítorov chaperónu Hsp90 sa dostalo aj do klinických skůšok. Predmetom tejto štůdie bola analýza vplyvu inhibície chaperónov u roznych typov nádorov prsníka charakterizovaných bunkovými líniami. Pomocou metód prietokovej cytometrie sme sledovali vplyv inhibície Hsp90 na viabilitu, ako aj zmeny v bunkovom cykle a proliferácii, a následne hladali vzťah medzi nami pozorovanými výsledkami. Z našich výsledkov vyplýva, že vyššiu senzitivitu na inhibíciu Hsp90 vykazujů nádory s vyšším tumorigénnym potenciálom, ktorý odráža aj zvýšenů závislost' na chaperónovom systéme a inhibícia Hsp90 preto može byť slubným terapeutickým prístupom.

Práce byla podpořena projektem MŠMT - NPU I - LO1413 a grantovou agenturou České republiky (GAČR) 16-07321S.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016