Studium úlohy genů BRCA1 a BRCA2 u sporadického karcinomu prsu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P003

Autoři: RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.; J. Prokopcová; doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem v naší ženské populaci. Vyskytuje se v hereditární (5–10 % případů) a sporadické formě. Příčinou většiny dědičných karcinomů jsou zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2. Kromě inaktivující mutace závisí vývoj nádoru i na ztrátě druhé, intaktní alely. U karcinomů prsu, které vznikají v nepřítomnosti dědičné mutace, není úloha genů BRCA1/2 dostatečně známa. Ztráty alel v lokusech BRCA1 a BRCA2 jsou sice častým nálezem, somatické mutace těchto genů se však podařilo prokázat jenom v ojedinělých případech. Dalším způsobem inaktivace těchto genů by mohla být hypermetylace promotorových oblastí.

V naší studii jsme se zaměřili na analýzu inaktivace genů BRCA1/2 u 40 neselektovaných vzorků karcinomu prsu. Ztráta heterozygosity intragenových nebo v blízkosti genu ležících mikrosatelitových markerů byla využita k určení výpadku alel BRCA1/2. U vzorků se ztrátou heterozygosity jsme provedli mutační analýzu a analýzu metylace promotorů. Prescreening mutací byl prováděn pomocí PTT (protein truncation test) analýzy a přímého sekvenování produktů RT-PCR. K potvrzení a charakterizaci mutací bylo použito sekvenování vhodných fragmentů PCR. Analýza hypermetylace byla provedena sekvenováním promotorových oblastí po bisulfitové modifikaci.

Ztráta alely BRCA1 byla prokázána u 8 nádorových vzorků (21 %), ztráta alely BRCA2 pak u 13 nádorů (33 %). Ve čtyřech vzorcích (10 %) patrně došlo ke kompletní inaktivaci genu BRCA1. Ve dvou případech byly příčinou somatické mutace, způsobující zkrácení genového produktu. Jedná se o zatím nepopsané somatické mutace genu BRCA1. U dvou nádorů pak byla zjištěna hypermetylace promotorové oblasti genu BRCA1.

Výsledky naší studie potvrzují úlohu genu BRCA1 v tumorogenezi sporadického karcinomu prsu a naznačují způsoby genové inaktivace. Časté výpadky BRCA1 alely mohou být doprovázeny somatickými mutacemi druhé alely nebo její inaktivací v důsledku metylace promotorové oblasti.

Tato studie byla podpořena grantem GAUK č. 37/2005 a výzkumným projektem MŠMT č. MSM0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005