T regulační lymfocyty jako možný prediktivní marker recidivy kolorektálního karcinomu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 153

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; MUDr. Petra Pokorná; prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

T regulační lymfocyty hrají důležitou roli v homeostáze imunitního systému. Jsou zodpovědné za toleranci k vlastním proteinům a kontrolují mechanismy autoimunity, kontrolují odpověď k patogenům a alergenům, pomáhají udržet rovnováhu s běžnou mikroflórou a usnadňuji únik nádorových buněk před imunitním systémem. Lze je charakterizovat jako supresorové buňky, které kontrolují rovnováhu imunitního systému. Vedle exprese CD 4+CD25+ je pro ně charakteristická exprese transkripčního faktoru z rodiny ‘fox-head box’ proteinů FoxP3, který je zodpovědný za toleranci v periferních tkání a homeostázu imunitního systému.

V posledních letech bylo prokázána vyšší koncentrace Treg v bezprostředním okolí nádoru, spádových lymfatických uzlinách a periferní krvi. Dále byla prokázána zvýšená migrace periferních T reg do nádorového mikroprostředí, čímž dochází k supresy protinádorové odpovědi a podpoře nádorového růstu. Zároveň část CD4+ T lymfocytů může konvertovat na Treg lymfocyty. Tato část subpopulce se tak stává zajímavým cílem protinádorové terapie. Sledování dynamiky počtu Treg lymfocytů se nabízí také jako možný marker aktivity nádorové onemocnění a možné predikce relapsu. Základní hypotézou naší práce byla negativní korelace počtu Treg lymfocytů a protinádorové imunity. U našich 36 nemocných jsme sledovali počty Treg lymfocytů v periferní krvi u nemocných po proběhlé protinádorové terapii jejich korelace s hladinami nádorovými markry CEA a CA 19-9 a vývojem nádorového onemocnění. Počty Treg byly stanovovány průtokovou cytometrii periferní krve panelem protilátek. V našem sdělení budeme prezentovat aktuální výsledky sledování a jejich korelaci s klinickým stavem.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011