TECHNICKÁ PŘÍPRAVA APBI (ACCELERATED PARTIAL BREAST IRRADIATION) – VYUŽITÍ ANTROPOMORFNÍHO FANTOMU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: Postery - nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 193

Autoři: Ing. Hana Tichá; MUDr. Denis Princ; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; Ing. Anna Odložilíková, Ph.D.

Východiska:

Na Klinice radiační onkologie MOÚ v Brně se provádí technika APBI od roku 2007, nejprve v rámci mezinárodní prospektivní randomizované multicentrické GEC-ESTRO studie fáze III, která srovnávala samostatnou intersticiální brachyterapii prsu se zevní radioterapií po chirurgickém výkonu u pacientek s duktálním karcinomem in situ nízkého rizika a invazivním karcinomem prsu nízkého rizika. Samostatná intersticiální brachyterapie znamená cílené ozáření lůžka tumoru prsu pomocí intersticiálních katetrů zavedených do lůžka tumoru. Ozařovací plán je vytvořen na základě plánovacího CT vyšetření.

Materiál a metody:

Po lokalizaci cílového objemu se na BRT sále zavádí do prsu ozařovací katetry pomocí dutých jehel. Těmito jehlami jsou protaženy ozařovací katetry, které slouží k zavedení Ir (iridiového) zdroje pro ozáření. U pacientky je provedeno plánovací CT vyšetření se zavedenými katetry. Pro správnou lokalizaci těchto katetrů je nutné je při CT vyšetření zviditelnit. K tomu slouží rentgenkontrastní markery, které se před CT vyšetřením vloží do katetrů, a umožňují tak správně zakreslit průběh katetrů pro potřeby plánování. Po změně výrobního programu bylo možné u dodavatelské firmy zakoupit pouze nové markery, které však již neodpovídaly původně používaným markerům. Nové markery mají speciální provedení, bohužel však nemají stejnou tloušťku v celé délce průběhu, proto nejsou v některých CT řezech vidět, a marker tak v nich nemůže být zcela jednoznačně identifikován.

Výsledky:

Provedli jsme několik zkušebních CT vyšetření s různými tloušťkami řezu s pomocí speciálního antropomorfního fantomu, do kterého jsme umístili zkušební katetry i s novými markery. Z každého takového souboru CT řezů byla v plánovacím systému vytvořena 3D rekonstrukce a následně jsme se pokoušeli správně identifikovat jednotlivé katetry. Nejpřesnější zobrazení průběhu katetrů ve fantomu je možné při tloušťce řezu 1 mm v sekvenčním režimu. Řezy tloušťky 3 mm se jeví jako nedostačující. Pro CT vyšetření u pacientky jsme zvolili tloušťku řezů 2 mm.

Závěr:

Plánování intersticiální brachyterapie u pacientek s karcinomem prsu je i nadále možné, ale změna technického vybavení (katetry, markery) musí být předem pečlivě připravena a vyzkoušena. Antropomorfní fantom je k tomuto účelu vhodný prostředek.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014