Telomeráza (hTERT) a její možnosti jako prognostického markeru pro posouzení minimální residuální choroby u pacientů s karcinomem pankreatu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 016p

Autoři: Bc. Lucie Resutíková; RNDr. Michaela Kesselová; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.; Věra Růžková; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Minimální reziduální chorobou (MRD) u nemocných pacientů s karcinomem pankreatu rozumíme přítomnost izolovaných nádorových buněk v těle pacienta, u něhož byl odstraněn primární tumor a který je v současnosti bez klinických známek onemocnění. Tyto izolované nádorové buňky lze na základě současných znalostí považovat za prekurzory mikrometastáz. Posouzení MRD u pacientů s tímto vysoce maligním onemocněním by mohlo eliminovat provedení zatěžujícího chirurgického výkonu u nemocných se systémovou molekulární diseminaci nemoci.

Podle současných poznatků se telomeráza (hTERT) jeví jako potencionální marker MRD u pacientů s nádorovým onemocněním, včetně karcinomu pankreatu. K detekci cirkulujících/diseminovaných nádorových buněk v periferní krvi a kostní dřeni byla použita metoda real-time RT-PCR. Cílem studie bylo zjistit, zda je hTERT vhodný diagnostický a prognostický marker k detekci MRD u pacientů s karcinomem pankreatu.

Do studie bylo zařazeno 60 pacientů operovaných s kurativním záměrem pro karcinom slinivky. U většiny pacientů byly na míru exprese hTERT, EGFR1 (receptor pro epidermální růstový faktor) a CEA (karcinoembryonální antigen) vyšetřeny vzorky periferní a portální krve, kostní dřeně, peritoneální laváže a tumoru. Byla také stanovena kontrolní hodnota exprese hTERT ve vzorcích 52 dobrovolných dárců krve.

Nepotvrdili jsme vhodnost hTERT jako markeru k určení MRD u pacientů s karcinomem pankreatu. Biomarker vykazoval nízkou expresi v jednotlivých nádorech pacientů a příliš vysokou expresi v systémové krvi zdravých dárců. Pravděpodobně je to způsobeno vysokou expresí hTERT v cirkulujících kmenových a zárodečných buňkách v krvi nebo regulací telomerických délek telomeráza nezáviským mechanismem. Dále bude ve sdělení prezentován vztah mezi expresí hTERT a dalšími sledovanými klinicko-patologickými parametry onemocnění.


Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZ CR NS 9937-4 a LC07017.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009