TERAPIE SUNITINIBEM U NEMOCNÝCH S METASTATICKÝM RENÁLNÍM KARCINOMEM A RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXIII/ 104

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Oldřich Coufal; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Východiska:

 Renální insuficience (RI) je častou komorbiditou nemocných s metastatickým renálním karcinomem (mRCC). Optimální cílená léčba pacientů s mRCC a RI nebyla dostatečně zkoumána. Cílem této retrospektivní studie bylo analyzovat výsledky léčby u pacientů s mRCC a RI přítomnou v době zahájení cílené léčby. Pacienti byli léčeni tyrozinkinázovým inhibitorem sunitinibem jako prvním cíleným lékem.

Soubor pacientů a metody:

 Zdrojem údajů pro analýzu byl registr RENIS, který obsahuje údaje o českých pacientech léčených cílenou léčbou pro mRCC mimo klinické studie. Soubor tvořilo 790 pacientů léčených sunitinibem v letech 2006 a 2013. Na počátku léčby sunitinibem mělo 22 pacientů těžkou RI (glomerulární filtrace (GFR) < 30 ml/ min/ 1,73 m2), 234 středně závažnou RI (GFR 30–60 ml/ min/ 1,73 m2). 534 pacientů s mírnou RI nebo normální funkcí ledvin (GFR > 60 ml/ min/ 1,73 m2) tvořilo kontrolní skupinu.

Výsledky:

Medián přežití bez progrese (PFS) byl 5,3 měsíce (95% CI 0,1–18,5) u pacientů s těžkou RI, 8,1 měsíce (6,2–9,9) u nemocných se středně závažnou RI a 11,3 měsíce (9,4–13,2) u nemocných v kontrolní skupině (p = 0,244). Nebyl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl v celkovém přežití (p = 0,443). U nemocných s RI byla léčba častěji přerušena kvůli nežádoucím účinkům a délka léčby byla u těchto pacientů signifikantně kratší (p = 0,007). Neočekávané nežádoucí účinky nicméně nebyly hlášeny.

Závěr:

 Trvání první linie cílené léčby mRCC byla výrazně kratší u pacientů s RI, což se pravděpodobně projevilo trendem ke kratšímu PFS. Tyto výsledky poukazují na nutnost optimalizace léčby nežádoucích účinků terapie u pacientů s mRCC a současně přítomnou RI.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015