Thyreoid transcription factor 1 u karcinomu plic: diagnostický marker minimální residuální choroby.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 041

Autoři: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; RNDr. Michaela Kesselová; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Blanka Gajová; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Gen pro thyreoid transcription factor 1 (TTF1) je specificky exprimován ve štítné žláze, plicích a mezimozku. Tento gen byl poprvé identifikován v roce 1995 a je lokalizován na dlouhém raménku chromozómu 14. TTF1 je členem rodiny NKx2 transkripčních faktorů.
TTF1 aktivuje transkripci thyreoglobulinu a thyreoperoxidázy u karcinomu štítné žlázy a transkripci surfaktant proteinu B v plicích, ovlivňuje také vývoj bazálních ganglií. Při ztrátě funkce tohoto genu je popisován hypothyreoidismus a respirační selhání u novorozenců a dyskineze.
V onkologii má TTF1 pro svou vysokou specificitu důležité místo v diferenciální diagnostice tumorů plic a pleurálních výpotků, dále může sloužit jako marker cirkulujících nádorových buněk při detekci minimální reziduální choroby (MRD).
Cílem naší studie bylo zjistit míru genové exprese TTF1 u nejčastěji diagnostikovaných karcinomů a otestovat vhodnost TTF1 jako molekulárního markeru při diferenciální diagnostice tumorů a výpotků neznámého původu. Dalším cílem bylo zavést TTF1 jako marker pro detekci MRD u karcinomu plic. Rovněž jsme chtěli porovnat získané výsledky s již dříve zjištěnými daty, kdy jsme jako markery použili karcinoembryonální antigen (CEA), receptor pro epidermální růstový faktor 1 (EGFR1), adhezní molekulu epiteliálních buněk (EpCAM) a cytokeratiny 19 a 20 (CK19, CK20).
Zavedli jsme metodu real-time RT-PCR pro absolutní kvantifikaci exprese TTF1. Na míru exprese TTF1 jsme otestovali celkem 110 vzorků primárních tumorů (23 vzorků nemalobuněčného karcinomu plic, 23 vzorků kolorektálního karcinomu, 23 vzorků karcinomu prsu, 20 vzorků ovariálního karcinomu a 21 primárních tumorů mozku). Metodou real-time RT-PCR jsme diferenciálně diagnosticky vyšetřili celkem deset vzorků výpotků a metastáz neznámého původu. Dále jsme provedli detekci MRD u pěti pacientů s karcinomem plic.
Z výsledků jasně plyne vysoká specificita TTF1 pro karcinomy plic v porovnání s ostatními testovanými diagnózami. Toto bylo ověřeno na souboru výpotků a metastáz neznámého původu, kde jsme za použití TTF1 spolu s ostatními zavedenými markery dokázali odhalit původ u 75% předtím neurčených vzorků. V souboru pěti pacientů s karcinomem plic jsme za použití TTF1 jako markeru nádorových buněk detekovali MRD u 60% pacientů.
TTF1 je vysoce specifický marker umožňující přesnou diferenciální diagnostiku primárních vs. metastatických plicních adenokarcinomů, TTF1 lze také použít jako velmi specifický marker pro detekci MRD u pacientů s karcinomem plic.

Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007