TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ MIKROCHIRURGIE A KARCINOM REKTA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 179

Autoři: MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Východiska:

Incidence kolorektálního karcinomu (KRK) se celosvětově neustále zvyšuje. Kolorektální karcinom je třetím nejčastějším nádorem u mužů a druhým u žen. Naprostá většina maligních tumorů v oblasti kolorekta vzniká v posloupnosti adenom–karcinom. Třetina KRK se vyskytuje v rektu. Cílem práce bylo zhodnotit naše zkušenosti s transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou (TEM) při chirurgické léčbě karcinomu rekta.

Soubor pacientů a metody:

Na chirurgické klinice FN Olomouc bylo od ledna 2002 do června 2012 pro maligní nádor operováno TEM technikou 122 nemocných, z toho 75 (61 %) mužů a 47 (39 %) žen.

Výsledky:

Stadium T1 histopatolog potvrdil v 97 (80 %) a T2 v 20 (16 %) případech. V pěti (4 %) preparátech bylo popsáno stadium T3. Grading ani v jednom případě nepřekročil stupeň G2. Lokální recidivu po transmurální resekci jsme zaznamenali u stadia T1 ve 3 (3 %) a T2 rovněž ve 3 (15 %) případech. Lokální recidiva ve stadiu T3 byla u 3 (60 %) pacientů. Komplikace v našem souboru nastaly u 12 (10 %) nemocných. U pěti pacientů se jednalo o významnější krvácení, dva si vyžádali chirurgické ošetření. Dva nemocní byli revidováni pro peritonitidu při dehiscenci intraabdominální sutury střeva po transmurální resekci. Tato komplikace byla řešena resuturou a odlehčující stomií. U třech nemocných se vytvořil periproktální absces, který se v jednom případě řešil založením stomie. Rektovaginální píštěl jsme zaznamenali ve dvou případech a byla rovněž založena stomie. Pooperační letalita byla nulová.

Závěr:

Transanální endoskopická mikrochirurgie se zařadila mezi standardní léčebné postupy. V onkochirurgii u časných stadií tumorů rekta je rovnocennou alternativou konvenční chirurgie s výhodou nižší morbidity, mortality, pooperačních komplikací, sexuálních a urologických poruch. To však platí za přísného respektování indikačních kritérií se zachováním zásad radikality resekce. Jako každá jiná operační metoda i TEM s sebou přináší jisté spektrum komplikací. Mezi nejčastější patří dehiscence sutury, pooperační krvácení, zánětlivé komplikace (perirektální flegmóna, perirektální absces) a rektovaginální píštěl. Dehiscence sutury je obzvláště závažná u lézí, kde stěna střevní je šita intraperitoneálně.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014