TRUST – Program rozšířeného přístupu k Tarcevě u nemocných s pokročilým NSCLC stádia IIIB/IV (MO18109). Zkušenosti z pracovišť v ČR

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_34

Autoři: Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Po zveřejnění dat klíčové studie BR.21 byla zahájena studie TRUST, jejímž cílem bylo především umožnění léčby nemocných s NSCLC Tarcevou před registrací léku a jeho uvedením na trh. Sekundárními cíly bylo získání dat o účinnosti a bezpečnosti léčby ve standardních klinických podmínkách. Do studie bylo ve světě zařazeno více než 7000 nemocných. V České republice bylo v rámci této studie léčeno 50 nemocných, jeden nemocný je dosud na léčbě trvající více než 18 měsíců.

Kontroly nemoci bylo dosaženo u 78 % nemocných (33/42 nemocných s provedeným kontrolním vyšetřením nádoru), střední doba přežití bez progrese činila 3,68 měsíce a střední doba celkového přežití 7,65 měsíce. Tato data odpovídají výsledkům studie BR.21. Hodnocení bezpečnosti bylo zaměřeno na kožní toxicitu a dosud neznámé nežádoucí účinky Tarcevy. Kožní toxicita (rash) byla zaznamenána u 69 % nemocných, u 14 % se jednalo o rash stupně 3/4, u 5 nemocných byla nutná redukce dávky pro kožní toxicitu, u dvou pak bylo nutné ukončení léčby. Nebyly zaznamenány dosud neznámé nežádoucí účinky závažnějšího stupně.

Studie TRUST potvrdila účinnost a bezpečnost léčby Tarcevou při použití ve standardních klinických podmínkách. Budou prezentována data o účinnosti v relevantních podskupinách nemocných. V současné době je tarceva dostupná ve vybraných pneumoonkologických centrech.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007