Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na p53 signální dráhy v buňkách nádorových linií MCF-7 a ARN8.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza regulací v nádorech

Číslo abstraktu: 206p

Autoři: Mgr. Eva Roubalová; Š. Bořilová; MUDr. Petr Müller, Ph.D.; Mgr. Pavla Hublarová; PharmDr. Petr Sova, Ph.D.; F. Žák; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Úvod
Platinové deriváty jsou používány k léčbě maligních onemocnění od sedmdesátých let minulého století a dodnes patří mezi nejpoužívanější cytostatika. Kromě nejstarší a nejznámější Cisplatiny byly postupně vyvíjeny další dvoumocné platinové deriváty (Oxaliplatina, Karboplatina) s cílem zvýšit účinnost a snížit toxicitu léčby.
LA-12 [(OC-6-43)-bis(acetato)(1-adamantylamin)-ammin-dichloro-platičitý komplex] je nový čtyřmocný platinový derivát, jehož účinky v léčbě solidních nádorů jsou v současnosti zkoumány v rámci klinické studie u pacientů MOU.
Naše pracovní skupina se zabývala studiem ovlivnění exprese a funkce nemutovaného proteinu p53 platinovými deriváty včetně LA-12 a jejich vlivem na jeho transkripční aktivitu u buněčných linií ARN8 a MCF7. Provedli jsme srovnávací analýzu vlivu účinku LA-12, cisplatiny (CP), karboxyplatiny (KP) a oxaliplatiny (OP) u daných buněčných liní s nemutovanou formou p53. Dále jsme se zaměřili na testováním vlivu LA-12 na buněčný cyklus a apoptózu a srovnání jejího účinku s účinky dalších platinových derivátů. Byla provedena podrobnější analýza účinku LA-12 na fosforylace proteinu p53 na serinu 15 a serinu 392.

Výsledky
Opakovaně jsme potvrdili, že LA-12, KP a OP na rozdíl od CP neovlivňují fosforylaci serinu 15 a serinu 392, které jsou cílovými seriny pro CHK1/CHK2 a CKII při fosforylaci proteinu p53. Při analýze účinku LA-12, CP, KP a OP jsme prokázali jejich vliv na expresi wild-type p53. LA-12 u buněčných linií MCF7 a ARN8 indukuje p53 a dle získaných výsledků lze předpokládat, že většina indukovaného proteinu je transkripčně aktivní na rozdíl od proteinu p53 indukovaného CP, KP a OP. LA-12 indukuje rovnež protein p21WAF1 u studovaných buněčných linii pouze při 1 µM koncentraci na rozdíl od CP, KP a OP, které indukují expresi p21WAF1 pouze při 15 µM koncentraci. LA-12, dle nově získaných výsledků, ve vyšších koncentracích (15 µM) pravděpodobně inhibuje expresi wild-type formy proteinu p53, na rozdíl od CP, OP a KP.
Použité koncentrace LA-12 způsobují zástavu buněčného cyklu v S-fázi.
Cisplatina způsobuje zvýšení exprese proteinu p21WAF1, na rozdíl od LA-12, což může být důvodem zástavy růstu díky zamezení přechodu z G0-G1 do S fáze buněčného cyklu.

Tato práce byla podporována firmou Pliva-Lachema

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006