Úloha 'otevřené laparoskopie' v diagnostice pokročilého ovariálního karcinomu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 163

Autoři: MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Borek Sehnal; MUDr. 0ldřich Šottner; MUDr. Jiří Vojtěch; MUDr. Monika Müllerová (Dvorská); prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Úvod

Přestože zhoubné nádory vaječníku představují čtvrtinu všech gynekologických malignit, na jejich úmrtnosti se podílejí jednou polovinou. V současnosti ČR vykazuje ročně 1150 nově diagnostikovaných případů a 700 zemřelých na tuto diagnózu Více než polovina pacientek přichází k léčbě již v pokročilém stadiu nemoci. Pětileté přežití a poměr incidence/mortalita se zlepšuje pouze zvolna.

Cíl

Existuje několik metod k histologické verifikaci pokročilého ovariálního karcinomu. Analyzovali jsme výsledky laparoskopie - „open proceduře" provedené na našem oddělení v letech 2003-2008.

Materiál a metoda

Celkem bylo provedeno 24 otevřených laparoskopií. Zaznamenali jsme operační čas, operační a jiné komplikace, velikost krevní ztráty, histologický nález a další osud pacientek.

Výsledky

Průměrný operační čas činil 50 minut. Nezaznamenali jsme žádné chirurgické peroperační komplikace, v jednou případě došlo k akutnímu respiračnímu selhání. Z pozdních pooperačních komplikací jsme zaznamenali jednu dehiscenci subumbilikální incize. Průměrná krevní ztráta činila 15 ml. Reprezentativní histologické vzorky se podařilo odebrat ve všech případech. Průměrná doba hospitalizace byla 7 dní. Nezaznamenali jsme žádnou metastázu v místě laparoskopickcých vpichů.

Závěr

Podle našich výsledků lze považovat otevřenou laparoskopií za bezpečnou, minimálně invazivní a spolehlivou operačně-diagnostickou metodu, umožňující histologickou verifikaci pokročilých intraabdominálních malignit.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009