Ultrazvuk ve stagingu karcinomu děložního hrdla

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Daniela Fischerová, PhD.

Úvod

Dle FIGO doporučení z roku 2002 je základním vyšetřením pro stanovení stagingu zhoubného nádoru děložního hrdla fyzikální vyšetření zkušeným vyšetřujícím, nejlépe v celkové anestézii. Klinický staging založený na fyzikálním vyšetření je nepřesný a je často kritizován (Tab.1).Tato nepřesnost v hodnocení časných stadií ZN děložního hrdla souvisí s limity fyzikálního vyšetření v určení:

  • kraniokaudální velikosti nádoru s následným stanovením velikosti nádoru

  • incipientní infiltrace parametrií, zvláště u velkých (bulky) tumorů nebo obézních pacientek

  • infiltrace předních parametrií nebo diskontinuálního postižení parametrií


Vzhledem k diferenciaci léčby ZN děložního hrdla (fertilitu zachovávající léčba, radikální trachelektomie, radikální hysterektomie nebo parametrektomie, neodjuvantní chemoterapie, exenterační operace a další) jsou kladeny velké nároky na předoperační staging.

V denní praxi onkogynekologických center se většinou využívá k upřesnění předoperačního stagingu magnetická rezonance. Je dostatek dat, že je to přesná metoda k určení stadia onemocnění, včetně zhodnocení spádových lymfatických uzlin. Má však i svoje limity, jakými je zvláště dostupnost vyšetření a jeho cena, erudice radiodiagnostika. Ultrazvukové vyšetření - nejpoužívanější moderní zobrazovací metoda v rukou gynekologů, je dle FIGO doporučení pro staging ZN děložního hrdla vhodným vyšetřením pouze ve stanovení obstrukce uropoetického traktu.

Dle nyní publikované prospektivní studie srovnávající přesnost transrektálního ultrazvuku (TRUS) a magnetické rezonance (MRI) ve stagingu časných stadií děložního hrdla bylo
poskytnuto dostatek statisticky významných dat, které obhájily roli TRUS jako spolehlivé, dostupné a levné metody ve stagingu tohoto onemocnění (1). TRUS byl dokonce přesnější metodou než MRI v identifikaci reziduálních nádorů po konizacích a malých nádorů ≤ 1 cm3 (přesnost TRUS 90.5% vs. MRI 81%), ve volumetrii nádoru (obr.1-2, tab.2) a ve stanovení infiltrace parametrií (přesnost TRUS 98.95% vs. MRI 94.74%).Obr.1-2: Lineární regresní křivka objemu naměřeného TRUS ve srovnání s histologickým vyšetřením (obr.4) a objemu stanoveného dle MRI vs histologické vyšetření preparátu (obr.5). R - korelační koeficient regresní křivky (míra těsnosti proložení), R2 - koeficient determinace, p - statická významnost, pozn. konfidenční interval fitu (zevní ohraničení) pro jednotlivé experimentální body je mnohem širší pro MRI ve srovnání s TRUS.Ultrazvukový staging

Ultrazvukový staging je založen na hodnocení typických sonomorfologických a dopplerovských známek zastoupených v jednotlivých stadiích onemocnění.

Závěr

Využití transrektálního ultrazvuku v lokálním stagingu zhoubného nádoru děložního hrdla má svoje nezastupitelné místo, pokud je přítomen na pracovišti erudovaný expertní sonografista.

Literatura:

  1. Fischerova D. : Transrectal ultrasound and magnetic resonance imaging in staging of early cervical cancer. Int J Gynecol Cancer 2007 Sep 24.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008