Určení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltransferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem – pilotní studie

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Eva Lžičařová; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA

Úvod

MGMT je přirozený DNA reparační enzym, odstraňuje metylové radikály z DNA od alkylačních agens. Metylace promotoru genu pro MGMT vede k jeho inaktivaci a snížení produkce enzymu MGMT. Přítomností metylace je snížena míra odbourávání alkylových skupin a tento stav je uváděn jako příznivý prognostický a prediktivní faktor u pacientů s glioblastomem mozku. Pacienti s metylací promotoru genu MGMT po radioterapii (RT) lépe odpovídají na konkomitantní chemoterapii (CHT) alkylačními cytostatiky, kdy mají signifikantně delší čas do progrese onemocnění (PFS) a delší přežití (OS).


Materiál a metoda.

Ve skupině pacientů, kdy po standardně provedeném neurohistologickém vyšetření včetně imunohistochemických metod byl diagnostikován glioblastom (WHO IV), bylo poté ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem provedeno druhé čtení neuropatologem s následným laboratorním stanovením metylace genu MGMT specificky a kvantitativně pomocí Real-Time PCR. Stupeň metylace byl klasifikován v jednotlivých stupních: 0 – žádná (0-10%), 1 – střední (10-20%) a 2 – vysoká (> 20%). Metylace genu MGMT byla stanovena u 24 pacientů a retrospektivně pak v této skupině byla vyhodnocena následná komplexní onkologická terapie.


Výsledky

Vysoký stupeň metylace – 2 byl diagnostikován u 9 (38%) pacientů, střední stupeň metylace – 1 u 6 (24%) a žádný stupeň metylace – 0 u 9 (38%) pacientů. Ve vybrané skupině konkomitantní CHT absolvovalo 19 (79%) pacientů s průměrnou dobou konkomitance 39 dní. Ve skupině jsou vyhodnoceny nežádoucí účinky konkomitance a její efekt na kontrolním MR vyšetření. U všech pacientů s pozitivní odpovědí na konkomitantní RT/TMZ byl identifikován vysoký stupeň metylace promotoru genu pro MGMT. U 9 (38%) pacientů se pokračovalo v adjuvantní terapii temozolomidem s vyhodnocením efektu terapie na MR po 3 sériích léčby. Pro recidivu onemocnění bylo v této skupině operováno 5 (21%) pacientů kdy u 3 z těchto pacientů byla indikována po operaci stereotaktická radioterapie (SRT). Mimo hodnocení efektu komplexní terapie na kontrolních MR vyšetřeních, byl v této skupině pacientů hodnocen i časový interval do progrese onemocnění (PFS) a celková doba přežití (OS).


Závěr

Naše předběžná data odpovídají předpokladu že metylace promotorové oblasti genu pro MGMT je pozitivním prediktivním faktorem terapie založené na temozolomidu. Na základě zhodnocení těchto výsledků, je nyní naším cílem zavést stanovení metylace promotoru genu MGMT jako standardní vyšetření u našich pacientů s glioblastomem mozku a tím získat další prognostický a prediktivní faktor k výběru optimálního léčebného postupu.


Literatura:

  1. MGMT Gene Silencing and Benefit from Temozolomide in Glioblastoma Hegi et al. (2005) N Engl J Med, 352: 997-1003
  2. Correlation of O6-Methylguanine Methyltransferase (MGMT) Promoter Methylation With Clinical Outcomes in Glioblastoma and Clinical Strategies to Modulate MGMT Activity. Hegi, M. E., Liu, L., Herman, J. G., Stupp, R., Wick, W., Weller, M., Mehta, M. P., Gilbert, M. R. (2008). JCO 26: 4189-4199
  3. Malignant Gliomas in Adults. Wen, P. Y., Kesari, S. (2008). NEJM 359: 492-507
  4. Molecular Predictors in Glioblastoma. Colman, H., Aldape, K. (2008). Arch Neurol 65: 877-883
  5. Chemoradiotherapy in Malignant Glioma: Standard of Care and Future Directions Stupp, R., Hegi, M. E., Gilbert, M. R., Chakravarti, A. (2007). JCO 25: 4127-4136

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009