Úroveň informovanosti žien o karcinóme krčka maternice

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 1.část

Číslo abstraktu: 048

Autoři: I. Gulášová; MUDr. Ing. Ján Breza ml., Ph.D.; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; MUDr. Ivan Riedl

Súhrn


Prieskum je zameraný na problematiku karcinómu krčka maternice, konkrétne na informovanosť žien o možnostiach vzniku ochorenia a príčinách neskorého odhalenia ochorenia. Prieskumom sa potvrdila skutočnosť, že väčšina oslovených respondentiek chápe význam preventívnych prehliadok, no nie sú dostatočne informované o rizikových faktoroch vzniku ochorenia. Podľa odpovedí sledovaného súboru sme zistili aj to, že celková informovanosť môže viesť k formovaniu pozitívneho postoja k ochoreniu.

Kľúčové slová

Karcinóm krčka maternice, prieskum úrovne informovanosti, onkologické ochorenie, gynekologická prehliadka

Úvod

Každý rok sa registruje na Slovensku okolo 550 nových prípadov rakoviny krčka maternice a okolo 690 nových prípadov rakovina tela maternice. V našej spoločnosti každoročne pribúdajú nové poznatky, rozširuje sa obzor vedomostí o zdraví a faktoroch vplývajúcich na vznik onkologických ochorení. Dennodenne sa na onkogynekológii lekári a sestry stretávajú s pacientkami trpiacimi na ochorenie karcinómom cervix uteri. Je zarážajúce, že stúpa úmrtnosť na rakovinu krčka maternice a stúpa záchytnosť neskorších štádií, pričom klesá veková hranica postihnutých žien. Včas odhalené ochorenie sa dá odvrátiť a predísť úmrtnosti na rakovinu krčka maternice. V našom prieskume sme sa zamerali na problematiku nádorového ochorenia, informovanosti žien o nádorovom ochorení a o príčinách vplývajúcich na vznik rakoviny krčka maternice.

Ciele prieskumu

C1: Zistiť úroveň informovanosti žien o ochorení rakovinou krčka maternice.

C2: Zistiť vplyv vnútorných a vonkajších faktorov na rakovinu krčka maternice.

C3: Zistiť príčiny neskorého odhaľovania rakoviny krčka maternice.

Pracovné hypotézy

H1 – predpokladáme, že respondentky nepoznajú prvotné príznaky následne vedúce k ochoreniu rakovinou krčka maternice.

H2 – predpokladáme, že respondentky sú informované o potrebe pravidelnosti preventívnych prehliadok.

H3 – predpokladáme, že respondentky nie sú dostatočne informované o rizikových faktoroch vplývajúcich na vznik ochorenia.

H4 – predpokladáme, že respondentky, ktoré sú informované o ochorení rakovinou krčka maternice, majú pozitívnejší postoj k ochoreniu ako neinformované respondentky.

Základný súbor respondentiek tvorili ženy v rôznych vekových skupinách v počte 180, vo vekovej kategórii od 15 do 65 rokov. Návratnosť dotazníkov bola 100%.


Výsledky prieskumu.

Tabuľka 1. Vek a vzdelanie respondentov


3,3% respondentiek tvorilo vekovú kategóriu vo veku od 15 do 35 rokov, 30,1% tvorili respondentky vo veku 35-50 rokov a 16,6% tvorili respondentky vo veku 50-60 rokov.

Tabuľka 2. Vzdelanie


26,6% respondentiek malo základné vzdelanie, 53,3% respondentiek malo stredoškolské vzdelanie a 20,1% respondentiek malo vysokoškolské vzdelanie.


1.Chodievate pravidelne na gynekologickú prehliadku?


Na dotazníkovú položku 1 odpovedalo áno 96 respondentiek, navštevujú pravidelné kontroly a 84 respondentiek nechodia na pravidelné gynekologické kontroly. Z uvedených výsledkov vyplýva, že 96 zo 180 respondentiek pravidelne navštevujú gynekologickú prehliadku.


2.Ako často chodievate na gynekologickú prehliadku?


51 respondentiek odpovedalo, že gynekologickú prehliadku absolvuje 1x za 1 rok, 57 respondentiek absolvuje gynekologickú prehliadku raz za 2-3 roky, 21 respondentiek absolvuje gynekologickú prehliadku podľa potreby a 51 respondentiek absolvuje gynekologickú prehliadku len pri neprestávajúcich ťažkostiach.


3.Kedy ste boli posledne na gynekologickej prehliadke?


57 respondentiek bolo naposledy na gynekologickej prehliadke tento rok, 24 respondentiek minulý rok, 60 respondentiek bolo na prehliadke pred 2-3 rokmi, 15 respondentiek nebolo nikdy na gynekologickej prehliadke a 24 respondentiek nevie, kedy boli naposledy na gynekologickej prehliadke.


4.Pri gynekologickej prehliadke ste boli informovaná o odobratom cytologickom nátere?


Na dotazníkovú položku, či bolo pacientke pri gynekologickom vyšetrení odobratý cytologický náter, odpovedalo áno 108 respondentiek, nie 42 a 30 respondentiek nevedelo, či im bolo odobratý cytologický náter.


5.Viete, čo je to cytologické vyšetrenie?


54 respondentiek vedelo, čo je cytologické vyšetrenie, 126 respondentiek nevedelo, čo je cytologické vyšetrenie.


6.Poznáte klasifikáciu cytologického vyšetrenia?


Klasifikáciu cytologického vyšetrenia poznalo 84 respondentiek a 96 respondentiek nepoznalo klasifikáciu cytologického vyšetrenia.


7.Boli informácie o cytologickom vyšetrení pre vás dostatočne zrozumiteľné?


Pre 102 respondentiek boli informácie o cytologickom vyšetrení zrozumiteľné a pre 78 respondentiek informácie boli nezrozumiteľné.


8.Viete, aké ochorenie môže vzniknúť pri cytologickom náleze C3-C4?


114 respondentiek odpovedalo áno, že pozná, aké ochorenie môže vzniknúť pri cytologickom náleze C3-C4, a 66 respondentiek nevedelo, aké ochorenie môže vzniknúť.


9.Viete, aké je ochorenie rakovina krčka maternice?


144 respondentiek vedelo, čo predstavuje ochorenie rakovina krčka maternice, a 36 respondentiek nevedelo, o aké ochorenie sa jedná.


10.Myslíte si, že skorý pohlavný život ovplyvňuje vznik rakoviny krčka maternice?


60 respondentiek odpovedalo, že skorý pohlavný život má vplyv na vznik rakoviny krčka maternice, 96 respondentiek odpovedalo, že skorý pohlavný život neovplyvňuje vznik rakoviny krčka maternice, 24 respondentiek sa nevedelo vyjadriť k uvedenej otázke.


11. Informácie o ochorení rakovinou krčka maternice ste získali od?


45 respondentiek získalo informácie o ochorení rakovinou krčka maternice od lekára, 27 bolo informovaných sestrou, 15 získalo informácie od priateliek, 54 respondentiek informovala osveta a 39 respondentiek bolo informovaných masovokomunikačnými prostriedkami.


12. Informácie o ochorení, ktoré ste získali, boli pre vás zrozumiteľné?


Pre 144 respondentiek boli informácie o ochorení rakovinou krčka maternice zrozumiteľné a pre 36 respondentiek neboli dostatočne zrozumiteľné.


13. Bolo Vám vysvetlené lekárom, o aké ochorenie (rakovina krčka maternice) sa jedná?


156 respondentiek bolo informovaných o svojom ochorení, a 24 respondentiek nebolo informovaných lekárom o ochorení.


14. Myslíte si, že lekár mal pre vaše problémy v súvislosti s Vašim ochorením porozumenie?


165 respondentiek odpovedalo, že lekár mal pre ich ťažkosti porozumenie, a pre 15 respondentiek nemal lekár pochopenie pri ich problémoch.


15. Stretli ste sa vo svojom okolí s ochorením rakovinou krčka maternice u inej ženy?


72 respondentiek sa stretlo s ochorením rakovinou krčka maternice vo svojom okolí, 54 sa s týmto ochorením nestretlo, 54 respondentiek nevedelo odpovedať.


16. Sledujete si svoj menštruačný cyklus?


156 respondentiek si sleduje svoj menštruačný cyklus a 24 respondentiek si nesleduje svoj menštruačný cyklus.


17. Mávate problémy krvácavosti pri pohlavnom styku?


54 respondentiek odpovedalo, že má problém krvácanie pri pohlavnom styku, 126 respondentiek nemá krvácanie pri pohlavnom styku.


18. Myslíte si, že sa dá predísť rakovine krčka maternice?


99 respondentiek si myslí, že sa dá predísť ochoreniu rakovine krčka maternice, 81 respondentiek si myslí, že sa nedá predísť rakovine krčka maternice.


19. Myslíte si, že rakovina krčka maternice je vyliečiteľné ochorenie?


57 respondentiek si myslí, že rakovina krčka maternice je vyliečiteľné ochorenie, 63 respondentiek si nemyslí, že rakovina krčka maternice je vyliečiteľné ochorenie, 24 respondentiek nevedelo a 36 respondentiek si myslí, že v skorom štádiu ochorenia je rakovina krčka maternice vyliečiteľné ochorenie.


Vyhodnotenie pracovných hypotéz

H1 – predpokladáme, že respondentky nepoznajú prvotné príznaky následne vedúce k ochoreniu rakovina krčka maternice
– hypotéza sa nepotvrdila v dotazníkovej položke
1, kde 96 respondentiek sa pravidelne zúčastňuje na gynekologickej prehliadke, z čoho vyplýva, že respondentky poznajú nevyhnutnosť pravidelných prehliadok, čím možno predchádzať vzniku rakoviny krčka maternice, a zachytenie rakoviny krčka maternice v prvotnom štádiu. V dotazníkovej položke 16 odpovedalo 156 respondentiek, že si sleduje svoj menštruačný cyklus, tým chápe dôležitosť pravidelnosti menštruačného cyklu. 24 respondentiek si nesleduje menštruačný cyklus, z čoho vyplýva, že nepozná príznaky vzniku rakoviny krčka maternice (nielen rakoviny krčka maternice, ale aj iných ochorení). Hypotéza sa nepotvrdila ani v dotazníkovej položke 8, kde 114 respondentiek odpovedalo, že pozná, aké ochorenie môže vzniknúť z cytologického nálezu C3-4.


H2 – predpokladáme, že respondentky sú informované o potrebe pravidelnosti preventívnych prehliadok – hypotéza sa potvrdila, respondentky sú informované o nevyhnutnosti pravidelných prehliadok, čo sa nám potvrdilo v dotazníkovej položke 1, kde 96 respondentiek sa pravidelne zúčastňuje gynekologickej prehliadky. V dotazníkovej položke 2 sme zistili, že 51 respondentiek sa zúčastňuje gynekologickej prehliadky 1krát do roka, 57 respondentiek 1raz do 2-3 rokov, 21 respondentiek podľa potreby. V priemere do 3 rokov chodí na preventívnu prehliadku 117 respondentiek, čím sa nám hypotéza potvrdila. Zvyšok respondentiek nechápe nevyhnutnosť preventívnych gynekologických prehliadok. V našom zistenie je zarážajúce, nakoľko je výskyt ochorenia rakovinou krčka maternice vysoký.


H3 – predpokladáme, že respondentky nie sú dostatočne informované o faktoroch vplývajúcich na vznik rakoviny krčka maternice – v dotazníkovej položke 16 si 156 respondentiek sleduje svoj menštruačný cyklus, tým chápe, že porucha menštruácie patrí k rizikovým faktorom vzniku rakoviny krčka maternice. V dotazníkovej položke 16 sa nám hypotéza nepotvrdila, pretože väčšina respondentiek si sleduje svoj menštruačný cyklus. V dotazníkovej položke 10 si 60 respondentiek myslí, že skorý sexuálny život má vplyv na vznik rakoviny krčka maternice a 96 respondentiek si myslí, že skorý sexuálny život neovplyvňuje vznik rakoviny krčka maternice. V dotazníkovej položke 10 sa nám hypotéza potvrdila, pretože 96 respondentiek nie je informovaných o vplyve skorého sexuálneho života na vznik rakoviny krčka maternice.

Hypotéza 3 sa nám potvrdila, respondentky nie sú dostatočne informované o rizikových faktoroch vplývajúcich na vznik rakoviny krčka maternice.


H4 – predpokladáme, že respondentky, ktoré sú informované o ochorení rakovinou krčka maternice, majú pozitívnejší postoj k nemu ako neinformované – v dotazníkovej položke 13 bolo 156 respondentiek informovaných lekárom o ochorení rakovinou krčka maternice a 24 respondentiek nebolo informovaných lekárom o ochorení rakovinou krčka maternice. V dotazníkovej položke 13 sa nám hypotéza 4 potvrdila, respondentky, ktoré boli informované o ochorení krčka maternice, majú pozitívnejší postoj k ochoreniu. Tým sa nám potvrdilo, že celková informovanosť vedie k formovaniu pozitívneho postoja k ochoreniu.


Diskusia o prieskume


Pri získavaní informácií od respondentov sme narazili na niekoľko problémov, ktoré sa nám pomocou dotazníka podarilo odhaliť a potvrdiť. Podľa odpovedí respondentiek sa zistilo, že majú málo informácii o ochorení, príznakoch, metódach zisťovania, možnostiach liečby a prevencie. Riešenie by mohlo spočívať v dostupných metódach a použití názorných prostriedkov hovoreného a tlačeného slova v aplikácii edukačného projektu na celom území Slovenska. Nemožno sa spoliehať na samotnú informovanosť ženskej populácie a ich uvedomelosť.


Odporúčanie pre prax


Využiť najmä formy neformálneho rozhovoru sestra – klient (pacient). Pozitívnu úlohu môže zohrať väčšia spolupráca medzi praktickým lekárom, sestrou a gynekológom, pôrodnou asistentkou pracujúcimi v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pre mnohé ženy je preventívna prehliadka samozrejmosťou, ale je ešte veľa žien, ktoré na prehliadky nechodia. Podiel zdravotníckych pracovníkov na prevencii nádorových ochorení, čo sa týka výchovy a osvety, vo veľkej miere zaostáva za masmédiami a literatúrou. Na základe výsledkov prieskumu navrhujeme uvažovať o opatreniach, ktoré by mohli danú problematiku odstrániť.  • Rozšíriť preventívne projekty s cieľom zvýšiť úroveň vedomosti laickej verejnosti o potrebe pravidelných gynekologických prehliadok, zvýšiť zdravotné povedomie žien a zlepšiť psychosociálne poradenstvo na celom území Slovenska.
  • Zvyšovať odborné vedomosti sestier, pôrodných asistentiek v oblasti prevencie nádorových ochorení u žien.
  • Zvýšiť podiel sestier, pôrodných asistentiek vytvorením ošetrovateľských tímov so zameraním na výchovu v primárnej prevencii a vo vyhľadávaní rizikových skupín, skríningu a v poradenstve.
  • Zmeniť vzťah pacientka – sestra/lekár, získať väčšiu dôveru u pacientky. Prekonať bariéru nedôvery, zmeniť sa vo vzťahu k pacientke, byť jej vzorom.
  • Rozšíriť kompetencie sestier a pôrodných asistentiek v prevencii nádorových ochorení u žien.

Záver

V našom príspevku sme sa snažili priblížiť náš prieskum dokazujúci stav informovanosti respondentiek o ochorení a predchádzaní rakoviny krčka maternice. Preto je dôležité mať obšírne informácie o ochorení rakoviny krčka maternice od prvých varovných znamení až po rôzne spôsoby zisťovania ochorenia. Boj proti rakovine predstavuje súbor opatrení, ktorých cieľom je znižovanie výskytu a úmrtnosti na zhubné nádory. Skutočnosť, že veľa postihnutých ľudí na rakovinu umiera, má i celospoločenský a sociálny charakter. Jedným z opatrení, ktoré by mohli znížiť výskyt rakoviny krčka maternice, je dôležitý preventívny program.


Graf č. 1 Návštevnosť žien u gynekológaGraf č.3 Informovanosť o ochorení získané od


Graf č.4 Je rakovina krčka maternice vyliečiteľná choroba


Adresa autorky
Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., mim. prof., Narcisová 40, 821 01 Bratislava

E mail: ivica.gulasova@post.sk

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011