VALIDITA PROGNOSTICKÝCH INDEXŮ PRO PACIENTY S MOZKOVÝMI METASTÁZAMI V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI: DŮSLEDKY PRO INDIKACI PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: VI. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: VI/ 338

Autoři: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; Adéla Kuklová; MUDr. Petr Pospíšil; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Jiří Slavík; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Východiska:

Radioterapie (RT) je základní metodou léčby pacientů s mozkovými metastázami (MTS). S pokroky v komplexní onkologické péči dosahuje vybraná skupina těchto pacientů relativně dlouhého celkového přežití. Tito pacienti mohou, kromě klasického celomozkového ozáření, profitovat z dalších speciálních technik RT (stereotaktická RT/ radiochirurgie, RT lůžka po metastazektomii, simultánní integrované MTS boostování, výhledově event. s šetřením oblasti hippokampů). Pro správnou indikaci těchto RT metod (cost/ bendit ratio) je mimo jiné nutný validní odhad prognózy pacienta. V návaznosti na vývoj nových diagnostických a terapeutických metod bylo vyvinuto několik prognostických skórovacích systémů, především pro potřeby stereotaktické radiochirurgie. V této retrospektivní studii testujeme validitu těchto systémů na souboru pacientů léčených v rámci běžné klinické praxe.

Soubor pacientů a metody:

Do hodnocení byli zařazeni všichni pacienti indikovaní k paliativní RT mozkových MTS na Klinice radiační onkologie MOÚ v roce 2011. Pomocí základních klinických faktorů (věk, Karnofského index, počet mozkových MTS, kontrola primárního onemocnění (ano/ ne), přítomnost extrakraniálních MTS (ano/ ne), systémová léčba před RT (ano/ ne)) byly vyhodnoceny prognostické indexy recursive partitioning analysis (RPA), graded prognostic assessment (GPA) a WBRT-30. Výsledky byly porovnány s literárními údaji.

Výsledky:

Celkem bylo hodnoceno 121 pacientů průměrného věku 60,3 let. Nejčastější diagnózou byl karcinom plic a prsu. 25 % pacientů mělo jednu MTS a 61 % > 3 MTS. Medián celkového přežití byl 2,4 měsíce, 6měsíční a roční přežití 32 %, resp. 13 %. Nejpřesnější odhad parametrů přežití vykazoval v porovnání s literárními údaji skórovací systém GPA. Konkrétní hodnoty včetně porovnání Kaplan- -Meie rových odhadů přežití pro jednotlivé skupiny v rámci jednotlivých skórovacích systémů jsou shrnuty v tab. 1.


Tab. 1. Hodnoty parametrů přežití pro jednotlivé skórovací systémy. Srovnání vlastních výsledků s literárními údaji.

 

n = 121

Medián OS (měsíce) (MOÚ, 2011)

Medián OS (měsíce) (Gaspar, 1997/

/Sperduto, 2008)

6měsíční přežití (%) (MOÚ, 2011)

6měsíční přežití (%) (Rades, 2013)

p (log-rank)

RPA

 

 

 

 

 

0,0008*

1

8 (7 %)

8,4

7,1

RPA 1 vs. 2

0,06

2

89 (73 %)

2,9

4,2

RPA 2 vs. 3 0,0021*

3

24 (20 %)

1,4

2,3

 

 

GPA

 

 

 

 

 

0,01*

3,5–4

3 (3 %)

11,5

11,0

GPA 3,5–4 vs. 3,0

0,38

3,0

9 (7 %)

6,4

6,9

GPA 3 vs. 1,5–2,5

0,36

1,5–2,5

57 (47 %)

3,5

3,8

GPA 1,5–2,5 vs. 0–1,0 0,02*

0–1,0

52 (43 %)

1,7

2,6

 

 

WBRT30

 

 

 

 

 

0,0001*

19–18

10 (8 %)

5,9

50 %

93 %

 

17–15

0

62 %

 

14–10

88 (73 %)

3

37,5 %

29 %

WBRT30 14–10 vs. 9–6 0,0002*

9–6

23 (19 %)

1,2

8,7 %

4 %

 

Závěr:

Pacienti splňující kritéria zařazení do skupiny RPA 3, GPA 0-1 nebo WBRT30 9-6 vykazovali v našem souboru špatné celkové přežití přibližně 1,5 měsíce; indikaci RT u této skupiny pacientů je nutné vždy pečlivě zvažovat. Naopak pacienti klasifikovaní do podskupin RPA 1 a GPA 3–4 se jeví jako nejvhodnější kandidáti pro využití pokročilých technik radioterapie mozkových MTS. Výpočty jednotlivých prognostických skórovacích indexů jsou časově náročné, v denní ambulantní klinické praxi je ale mohou usnadnit vhodně připravené běžně dostupné tabulkové editory (obr. 1).

Podpořeno grantovým projektem IGA MZČR č. NT/ 14600, NT/ 14120

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015