VLASTNÍ ZKUŠENOST S LÉČBOU XOFIGO® (RADIUM-223 DICHLORID) U NEMOCNÝCH S KASTRAČNĚ REZISTENTNÍM PROSTATICKÝM KARCINOMEM

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/76

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Hana Korunková; MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Prognóza nemocných s prostatickým karcinomem:

Prognóza nemocných s generalizovaným karcinomem prostaty je velmi variabilní. 10 % nemocných s metastázami nežije déle než šest měsíců, naopak stejný počet mužů (10 %), přežívá s metastázami déle než 10 let. 50 % nemocných přežívá tři roky od vzniku metastatického onemocnění. Xofigo (radium-223 dichlorid): Léčivý přípravek Xofigo (radium-223 dichlorid) byl na základě výsledků klinických studií dne 19. 9. 2013 doporučen CHMP (Committee for Human Medicinal Products) ke schválení pro léčbu dospělých mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) se symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz.

Mechanizmus účinku:

Radium-223 je alfa zářič s poloča­sem rozpadu 11,4 dne. Specifická aktivita radia-223 je 1,9 MBq/ng. Přípravek Xofigo se podává v intravenózní injekci a proto má 100 % biologickou dostup­nost. Po intravenózní injekci je radium-223 rychle eliminováno z krve a ukládá se primárně do kostí a kostních metastáz, nebo se vylučuje do střeva. Bezpeč­nost a účinnost přípravku Xofigo byly hodnoceny ve dvojitě zaslepené, randomizované studii fáze III ALSYMPCA (ALpharadin in SYMptomatic Prostate Cancer) u kastračně rezistentního karcinomu prostaty se symptomatickými kostními metastázami. Pacienti s viscerálními metastázami a maligní lymfadenopatií pře­sahující velikost 3 cm byli vyloučeni. Primárním cílovým ukazatelem účinnosti bylo celkové přežití. Sekundární cílové ukazatele zahrnovaly dobu do výskytu symptomatických kostních příhod (SSE) a progresi podle hodnot ALP a PSA. Radium-223 významně zlepšilo QOL response rate oproti placebu (27 vs.18 %; p < 0,05) a významně lépe zachovalo kvalitu života oproti placebu (FACT-P total score; p = 0,006).

Vlastní zkušenosti:

Na Onkologické a radioterapeutické klinice FN Plzeň ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod bylo k 1. 3. 2016 kompletně léčeno celkem 10 nemocných s CRPC symptomatickými kostními metastázami bez viscerálního postižení přípravkem XOFIGO, což činí tento soubor nejpočetnějším v ČR. Na BOD 2016 chceme prezentovat vlastní výsledky a zkušenosti s touto léčbou se zaměřením na optimální zařazení XOFIGO do sekvenčního algoritmu léčby CRPC. Vzhledem ke stále běžícím léčebným odpo­vědím budeme prezentovat na BOD data aktualizovaná k 20. 4. 2016.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016