VLIV 3’-UTR OBLASTI MRNA AGR2 NA EXPRESI PROTOONKOGENU AGR2

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 226

Autoři: Mgr. Eva Matoulková, Ph.D.; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Východiska:

Exprese proteinu AGR2 (Anterior gradient 2) byla prokázána ve zvýšených hladinách u řady onkologických onemocnění. Vzhledem k jeho prometastatickým vlastnostem je řazen mezi nádorové onkogeny podporující buněčnou proliferaci, a napomáhající tak buněčné nádorové transformaci. Přesná molekulární podstata regulace exprese AGR2 doposud není objasněna. Jedním z nově diskutovaných obecných mechanizmů ovlivňujících expresi nádorových onkogenů je vliv délky jejich 3’-UTR oblasti mRNA. V publikovaných případech byla zkracující se délka 3’-UTR dávána do souvislosti se zvýšenou expresí nádorových onkogenů a v důsledku toho i do souvislosti se zvýšeným proliferačním potenciálem buněk. Cílem tohoto sdělení je prokázat vliv délky oblasti 3’-UTR transkriptu AGR2 na expresi proteinu AGR2 a zhodnotit tento vliv na klinických vzorcích pacientů.

Materiál a metody:

U AGR2 negativních nádorových buněčných linií, tranzientně transfekovaných expresními vektory s rozdílnou délkou 3’-UTR AGR2, byla imunochemicky stanovena hladina exprese AGR2 v závislosti na délce 3’-UTR. Tato hladina exprese byla srovnána s příslušnou hladinou transkriptu AGR2 stanovenou PCR v reálném čase. Z vybraných klinických vzorků s imunohistochemickým stanovením exprese AGR2 byla izolována RNA, přepsána pomocí reverzní transkriptázy do cDNA a následně byla pomocí PCR v reálném čase stanovena hladina mRNA AGR2 s rozdílnou délkou 3’-UTR.

Výsledky:

Hodnocení hladiny exprese tranzientně transfekovaných buněčných linií plazmidy s rozdílnou délkou 3’-UTR AGR2 jasně prokázalo nižší účinnost transkripce v závislosti na prodlužující se délce 3’-UTR. Jinými slovy: čím byla 3’-UTR delší, tím byla nižší hladina mRNA. Stejně tak tomu bylo i u hladiny proteinu, tedy s prodlužující se délkou 3’-UTR byla snižována exprese AGR2. Optimalizací metody PCR v reálném čase jsme byli schopni zachytit zkracující se délku 3’-UTR genu AGR2 u vybraných klinických vzorků, přičemž u většiny těchto vzorků se jednalo o výše uvedený trend – vyšší exprese AGR2, kratší 3’-UTR, a naopak – nižší exprese AGR2, delší 3’-UTR. V případě negativní kontroly (AGR2 negativní vzorky) nebyla touto metodou 3’-UTR AGR2 detekovatelná.

Závěr:

V naší práci jsme jednoznačně prokázali inhibiční vliv 3’-UTR na hladinu proteinu AGR2, přičemž významnou roli hraje vlastní délka 3’-UTR oblasti. V případě klinických vzorků jsme byli schopni prokázat trend kratší délky 3’-UTR oblasti protoonkogenu AGR2 u vzorků se zvýšenou expresí AGR2.

Tato práce byla podpořena GACR 13-00956S, GACR P301/ 11/ 1678, MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805), OP VaVpI – RECAMO CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101 a NPU I (LO1413).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015