VLIV CYTOGENETICKÝCH A MOLEKULÁRNĚ GENETICKÝCH ABERACÍ NA HLADINY CYTOKINŮ A SOLUBILNÍCH ADHEZNÍCH MOLEKUL U PACIENTŮ S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 215

Autoři: MUDr. Tomáš Kupsa; MUDr. Martina Vašatová; Mgr. Iva Karešová; prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.

Východiska:

Cytokiny a adhezní molekuly tvoří dynamickou soustavu, která může napomáhat rozvoji maligních onemocnění. Byly dokumentovány změny hladin cytokinů a adhezních molekul v souvislosti s aktivitou akutní myeloidní leukemie (AML). Cílem studie bylo zhodnotit sérové koncentrace vybraných cytokinů a adhezních molekul v době diagnózy AML a posoudit změny související s cytogenetickými a molekulárně genetickými abnormalitami.

Soubor pacientů a metody:

Soubor 51 pacientů s AML byl rozdělen na dvě skupiny: pacienty s normálním karyotypem (CN-AML, n = 24) a cytogenetickou abnormalitou (n = 27) v době diagnózy. Tyto skupiny se nelišily věkem (49,8 ± 12,3 vs. 55,3 ± 13,4 let), středním počtem leukocytů (44,8 ± 37,9 vs. 21,0 ± 25,7 × 1 000/ μL) ani známkami zánětu – CRP (34,7 ± 37,2 vs. 32,4 ± 30,6 mg/ L). Dále jsme v rámci CN-AML zhodnotili rozdíly mezi podskupinou s mutovaným NPM 1 (n = 5) a podskupinou s mutací v NPM 1 a zároveň FLT3-ITD (n = 8). Tyto podskupiny se nelišily věkem, počtem leukocytů nebo CRP. Hodnotili jsme sérové hladiny 17 cytokinů a 5 adhezních molekul: interleukiny (IL-1A, IL-1B, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-23), vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), tumor necrosis factor- alfa (TNF-α), interferon-gama (IFN-γ), epidermální růstový faktor (EGF), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), E-selektin, L-selektin, P-selektin, intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1). Biomarkery byly měřeny za použití biochip array technologie na analyzátoru Evidence Investigator (Randox). Odchylky s (p) < 0,05 byly považovány za statisticky signifikantní.

Výsledky:

U CN-AML byly proti pacientům s cytogenetickou abnormalitou vyšší koncentrace E-selektinu (p = 0,0002), L-selektinu (p = 0,0092) a VCAM-1 (p = 0,0394). Zároveň měli tito nemocní nižší hladiny IL-7 (p = 0,0295) a EGF (p = 0,0354). U CN-AML se FLT3-ITD při mutaci v NPM 1 projevila zvýšením hladin IL-1A (p = 0,0290), IL-4 (p = 0,0463), E-selektinu (p = 0,0114) a P-selektinu (p = 0,0365).

Závěr:

Sérové hladiny IL-1A, IL-4, IL-7, EGF, E-, P-, L-selektinu mohou souviset s cytogenetickými a molekulárně genetickými změnami u AML. K hodnocení prediktivního potenciálu bude třeba dalších studií na větším počtu pacientů, a to zejména s ohledem na primární či sekundární původ onemocnění.

Práce byla podpořena z Projektu specifického výzkumu „Analýza vybraných prognostických markerů u nemocných s AML” a z projektu RO 1011 (FVZ).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015