Vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 009p

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; MUDr. Martin Blažek, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Cíle studie:
  1. analyzovat vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na transplantačním oddělení Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové.
  2. zhodnotit globální kvalitu života dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na transplantačním oddělení Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové.

Typ studie:
  • lokální, transverzální, retrospektivní, deskriptivní.

  • data získaná v průběhu roku 2004 (září–prosinec) od 12 dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Pacienti a metodika:
Celkový počet dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na transplantačním oddělení Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové v letech 2001–2003 byl 31. Počet zemřelých nemocných byl 7, počet retransplantovaných nemocných byl 5. Počet nemocných k otestování byl 19. Počet respondentů byl 12(63% návratnost dotazníků). Věkový medián byl 47,5 roku, poměr muži / ženy byl 1,4/1. Hodnotitelných dotazníků bylo 100%.

Nástroje:
K hodnocení kvality života byla použita česká verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. Dotazníky s průvodním dopisem vysvětlující danou akci a s ofrankovanou obálkou byl zaslán na adresu respondentů.

Statistická analýza dat:
Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno deskriptivní analýzou – v souladu s metodikou European Quality of Life Group. Nezávisle proměnnými byly: věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, polymorbidita, nikonismus, religiozita, časový odstup od provedení transplantace krvetvorných buněk). Závisle proměnnými byly: dimenze kvality života (EQ-5D skore) a subjektivní zdravotní stav (EQ-5D VAS). Statistické zpracování získaných dat bylo provedenou analýzou rozptylu ANOVA. Hladina statistické významnosti byla zvolena 5% (p < 0,05).

Výsledky:
Z výše sledovaných aspektů byla prokázána statisticky velmi významná závislost kvality života (EQ-5D skore a EQ-5D VAS) na věku (p < 0,01), statisticky významná závislost kvality života (EQ-5D skore a EQ-5D VAS) na religiozitě (p < 0,05), statisticky velmi významná závislost kvality života (EQ-5D skore a EQ-5D VAS) na nikonismu (p < 0,01) a statisticky významná závislost kvality života (EQ-5D skore a EQ-5D VAS) na vzdělání a polymorbiditě(v obou případech p < 0,05). S přibývajícím věkem a počtem přidružených onemocnění je signifikantně nižší globální kvalita života. Věřící nemocní mají vyšší globální kvalitu života v porovnání s nemocnými bez náboženského vyznání. Nižší globální kvalita života byla zaznamenána u nekuřáků. Vyšší globální kvalita života byla zaznamenána u nemocných se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Globální kvalita života nemocných s akutní myeloidní leukémií po transplantaci krvetvorných buněk na transplantačním oddělení Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové je na velmi dobré úrovni, o čemž vypovídají i průměrné hodnoty EQ-5D skore (75,1 %) a EQ-5D VAS (67,5%).

Limitace studie:
  • transverzální typ studie podává informace pouze o stávajícím stavu kvality života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk, neukazuje vývojový trend.
  • studie se zabývá vlivem pouze vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života. Několik dalších aspektů by bylo možno doplnit. Byly voleny ty aspekty, které byli pacienti schopni a ochotni v retrospektivně a anonymně prováděné studii poskytnout.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006