Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: I. Současné poznatky a vlastní zkušenosti.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 143

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.; MUDr. Gabriela Vepřeková; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Úvod

Vývoj sporadického kolorektálního karcinomu, který přestavuje většinu případů tohoto maligního onemocnění, se typicky odvíjí od přítomnosti somatických genových mutací, které lze detekovat v buňkách střevního epitelu. Na základě klasického modelu v důsledku těchto počátečních DNA poruch dochází k progresi genetické nestability, jejímž projevem je ztráta funkcí regulujících buněčný cyklus a nekontrolovatelné dělení buněk s vysokou invazivitou a schopností metastázování.

Pacienti a metodika

Projekt minimálně-invazivního sledování volné nádorové DNA v plazmě zahrnuje v současné době celkem 125 pacientů v různém stadiu onemocnění. KRCa. Náběry vzorků probíhají současně ve dvou klinických centrech, nabírány jsou vrozky primární tkáně nádoru, případně lokální či vzdálené metastázy a především vzorky periferní krve s okamžitým stáčením a extrakcí plazmy. Časování odběrů je (i) v rámci úvodních vyšetření, (ii) před plánovanou operací (iii) krátce po operaci (2 – 7. den) a (iv) během následného pooperačního sledování. Vyšetřovány jsou somatické mutace v genech KRAS, APC, TP53, BRAF a PIK3CA. Celkový počet vzorků je v současné době 589.

Výsledky

Somatické mutace v tkáních primárního tumory byly zachyceny u celkem 62% pacientů. Frekvence mutovaných genů odpovídala očekávaným hodnotám s nejčastěji mutovaným genem KRAS (42%), dále TP53 (25%) a PIK3CA (17%). Nejčastější kombinací více mutací detekovaných najednou byla KRAS + TP53 (6%), KRAS + PIK3CA (7%) a KRAS + APC (4%). U pacientů s mutací v primárním tumoru byla stejná mutace zachycena v plazmě v 38% případů (24/63) s tím, že záchyt silně koreloval se stádiem onemocnění (0% u Stádií 0 a I, 9% u stádia II, 29% u stádia III a 86% u stádia IV).

Závěr

Získané výsledky naznačují vhodnost vyšetření somatických mutací volné DNA v plazmě pacientů pro minimálně-invazivní monitoring onemocnění.

Tato práce vznikla s podporou grantu NS9809-4/2008

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011