Volná nádorová DNA v plazmě pacientů s kolorektálním karcinomem: II. Pooperační sledování a záchyt relapsu onemocnění.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 144

Autoři: as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; Barbora Belšánová; MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.; MUDr. Gabriela Vepřeková; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Úvod

Časná detekce relapsu onemocnění kolorektálním karcinomem u pacientů po radikální chirurgické a onkologické léčbě stále zůstává výzvou pro klinika. Neinvazivní vyšetření molekulárních biomarkerů eventuelně umožní efektivní chirurgický zákrok díky včasné diagnostice nemoci, stejně jako nezávislé ověření radikality operace.

Cíl studie

V prospektivní studii prozkoumat možnost využití volné nádorové DNA k monitoraci chování kolorektálního karcinomu po radikální operaci. Zjistit stupeň korelace pooperačního výskytu volné nádorové DNA a radikality provedeného výkonu.

Materiál a metody

Do prospektivní studie jsme zatím zařadili 108 pacientů s kolorektálním karcinomem. Získali jsme vzorky tkáně primárního nádoru před operací (z endoskopického vyšetření), během operace z resekátu a současně jsme odebírali vzorky periferní krve před operací, během operace, v pooperačním průběhu a během následujícího follow-up. Vzorky tkáně byly vyšetřeny na nejčastější somatické mutace (KRAS, TP53, BRAF, APC, PIK3CA), nalezené mutace pak byly použity jako tumor specifické indikátory pro detekci volné nádorové DNA v plasmě.

Výsledky

Při srovnání výsledků vyšetření z období před a po chirurgickém výkonu bylo zjištěno kompletní vymizení hladin volné nádorové DNA u všech případů R0 resekce (100%). Naopak, případě paliativních operací typu R2 byla volná nádorová DNA následně znovu zjištěna ve většině případů (80%). V průběhu pooperačního sledování pacientů, kde došlo následkem operace k vymizení volné nádorové DNA, byl po 6-9ti měsících u tří pacientů zachycen její opětovný výskyt a nezávisle i klinicky diagnostikována recidiva onemocnění.

Závěr

Volná nádorová DNA by mohla být potenciální doplňkem nádorových markerů pro sledování a včasné odhalení progrese kolorektálního karcinomu. Specifičnost této metody je téměř 100%, zatím nebyly nalezeny žádné falešné pozitivní výsledky. Studie bude dál pokračovat.

Tato práce vznikla s podporou grantu NS9809-4/2008

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011