Vplyv apoptotických inhibítorov na bunky multiformného glioblastómu in vitro

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p01

Autoři: RNDr. Eva Blahovcová, Ph.D.; Doc. RNDr. Peter Račay, PhD.; Mgr. Radovan Murín, Ph.D.; Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; RNDr. Jozef Hatok, Ph.D.

Úvod: Multiformný glioblastóm je biologicky najagresívnejším a najčastejšie sa vyskytujúcim dru­hom mozgového nádoru u dospelých. Klinickým štandardom v liečbe glioblastómu je operatívne odstránenie nádoru, rádioterapia a chemoterapia, pričom prognóza pre pacientov je horšia v porovna­ní s inými typmi nádorov mozgu. Apoptotické inhibítory pôsobia selektívne ABT-737 (Bcl-2, Bcl-w, Bcl-xl), BH3I (Bcl-xl), MIM-1 (Mcl-1) a predstavujú potenciálne nové možnosti v terapii nádorových ochorení.

Cieľ: V našej práci sme študovali prežívanie ľudskej glioblastómovej bunkovej línie (T98G) po ovplyvnení selektívnymi apoptotickými inhibítormi (ABT-737, BH3I, MIM-1) in vitro a sledovali kvanti­tatívne zmeny v hladinách expresie apoptotických génov pri bunkách multiformného glioblastómu po pôsobení apoptotických inhibítorov.

Materiál a metódy: Prežívanie glioblastómo­vej bunkovej línie T98G sme hodnotili pomocou cytotoxického metyl-tiazol tetrazoliového (MTT) testu. Zmenu v hladinách expresie génov asociovaných s apoptózou (n = 93) sme kvantifikovali použitím TaqMan® Human Apoptosis Array medzi skupinami ovplyvnenými apoptotickými inhibítormi (indivi­duálne) a kontrolnou skupinou glioblastómových buniek kultivovaných za štandardných podmienok.

Výsledky: Prežívanie buniek multiformné­ho glioblastómu in vitro poukazovalo na relatív­nu rezistenciu proti apoptotickým inhibítorom BH3I a MIM-1 (individuálne), zatiaľ čo ABT-737 mal inhibičný efekt aj v nízkych koncentráciách. Identifikovali sme niekoľko potenciálne apopto­tických génov, ktoré preukazovali viac ako 2,0-násobnú zmenu v hladinách expresie pri glioblastó­mových bunkách po ovplyvnení apoptotickými inhibítormi v porovnaní s intaktnou kontrolou.

Záver: Apoptóza je komplexný mechanizmus, ktorý zahŕňa množstvo vzájomne poprepájaných a ovplyvňujúcich sa bunkových dráh. Monitorovanie citlivosti bunkových línií proti novým látkam s poten­ciálne pozitívnym účinkom umožňuje hiadať nové terapeutické postupy v liečbe nádorových ochorení. Určenie odlišne exprimovaných ľudských génov aso­ciovaných s apoptózou môže prispieť k pochopeniu mechanizmu apoptózy v glioblastómových bunkách.

Poďakovanie: Práca bola podporená grantom APVV-0224-12.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016