VYBRANÉ KAZUISTIKY PACIENTŮ LÉČENÝCH RADIOCHIRURGIÍ (SBRT)

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 107

Autoři: MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; MUDr. Marek Slávik; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; Ing. Tomáš Procházka; Mgr. Ondřej Ševela; Ing. Anna Odložilíková, Ph.D.

Východiska:

Efektivita a bezpečnost cílené vysokodávkované radioterapie (SBRT – stereotactic body radiotherapy) byla potvrzena řadou provedených studií. Při odpovídajícím přístrojovém vybavení lze metodu využít při léčbě nádorových ložisek v plicích, játrech, dutině břišní, pánvi či ve skeletu. Moderní lineární urychlovače umožňují aplikaci ablativních dávek záření, aniž by bylo nutné se obávat minutí cíle či poškození okolních citlivých struktur. Velkou výhodou této metody je snadný a neinvazivní přístup, absence anestezie či možnost ambulantního provedení.

Popis případu:

V průběhu ústního sdělení bude prezentováno několik pacientů ozářených technikou SBRT.

Závěr:

SBRT je možné použít v řadě indikací; obecně všude tam, kde lze na relativně malý cíl apli kovat vysokou dávku záření, která pak způsobí jeho nekrózu. Cílená léčba však musí mít z hlediska další prognózy pro pacienta smysl a nesmí jej ohrozit svými možnými závažnými vedlejšími účinky. Zvážení indikace SBRT musí být tedy prováděno vysoce individuálně.

Tato práce byla financována z institucionální podpory výzkumné organizace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2014. Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014