VYHLEDÁVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ KLONŮ S MUTACÍ TP53 V CHRONICKÉ FÁZI MYELOPROLIFERATIVNÍCH NEOPLAZIÍ (MPN)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Myeloproliferativní nemoci

Téma: XVII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 191

Autoři: Mgr. Bc. Blanka Kubešová; Mgr. Šárka Pavlová, PhD; RNDr. Jitka Kabáthová; Bc. Kristýna Adamcová; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; MUDr. Jarmila Kissová; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Robert Kralovics, PhD; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Východiska:

Ph-negativní myeloproliferativní neoplazie (polycythemia vera, esenciální trombocytemie, primární myelofibróza) mají obvykle chronický cha­rakter, avšak s rizikem transformace do sekundární leukemie (sAML). Bylo publikováno několik studií analyzujících mutace a cytogenetické aberace asocio­vané s transformací, její mechanizmus však zůstává stále neobjasněn. Poškození dráhy genu TP53 bylo označeno jako jedna z možných příčin transformace (Harutyunyan, 2011). Část pacientů s MPN je dlouhodobě léčena hydroxyureou, která je podávána v nízkých dávkách jako cytoredukční agens. Tato látka byla některými autory označena za leukemogenní, přispívající k transformaci a asociována s defekty v genu TP53. V rámci této studie jsou analyzováni pacienti v chronické fázi MPN s cílem identifikovat a sledovat pacienty, kteří nesou klon s mutací v TP53, a následně zhodnotit frekvenci výskytu minoritních mutovaných klonů, vztah mezi jejich výskytem a klonální evolucí do sAML a typem cytoredukční léčby.

Soubor pacientů a metody:

Leukocyty pacientů s MPN sledovaných ve FN Brno s dobou od diagnózy delší než 58 měsíců jsou analyzovány pomocí funkční analýzy p53 v upraveném kvasinkovém kmeni (me­toda FASAY, Functional Analysis of Separated Alleles in Yeast) s následnou sekvenační analýzou kvasinkových kolonií nesoucích mutovaný RT-PCR produkt. Jako přítomnost mutovaného subklonu je označen výskyt stejné změny ve více koloniích ověřený sekvenováním gDNA a/nebo z opakovaného odběru.

Vý­sledky:

Mutace TP53 byly při použití metody FASAY s následnou analýzou mutovaných kolonií nalezeny u 3/18 pacientů dlouhodobě léčených hydroxyureou a u 1/22 pacientů, u nichž byla použita jiná cytoredukční léčba. Velikost mutovaného klonu se pohybovala od 3,5 do 13 %> molekul, nejmenší klon se vyskyto­val u pacienta léčeného interferonem. U 1 ze 3 pacientů analyzovaných opakovaně došlo k expanzi mutovaného klonu z 11 na 47 %> molekul. Toto navýšení bylo doprovázeno ztrátou wild-type alely.

Závěr:

Minoritní klon s mutací TP53 byl nalezen u 10,5 %> analyzovaných pacientů s myeloproliferativní neoplazií v chronické fázi. Dosavadní výsledky naznačují, že cytoredukční terapie hydroxyureou může představovat selekční tlak podporující expanzi buněk s mutovaným TP53.

Práce byla podpořena grantovými projekty IGA MZ ČR NZ11217, MŠMT MSM0021622430, MUNI/A/0723/2012, ERDF CZ.1.05/1.1.00/02.0068 a CZ.1.07/2.3.00/20.0045.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013