Výsledky stabilitní studie pilotních šarží léčivého přípravku Tumor infiltrující lymfocyty.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 017p

Autoři: Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Petra Vidláková; Jana Mužíková; Andrea Stejskalová; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Úvod.

Imunoterapie je v dnešní době nová a netoxická léčba pro nádorová onemocnění s cílem vyvolat specifickou imunitní odpověď proti nádorovým buňkám. Tumor infiltrující lymfocyty (TIL) jsou buňky imunitního systému hostitele přítomné v nádorové tkáni. U pacientů s metastazujícím melanomem mají tyto buňky prokazatelný protinádorový efekt dokumentovaný jak v preklinických tak klinických studiích. TIL mohou být získány přímo z nádorové tkáně, expandovány in vitro a poté využity jako buněčná imunoterapie. Mechanismus účinku je biologický a spočívá ve zničení nádorových buněk buňkami TIL. Cíl..

Cílem bylo ověření stability pilotních léčivých přípravků vyrobených od 6 pacientů s metastazujícím melanomem. Bylo sledováno zachování parametrů bezpečnosti a jakosti léčivéhopřípravku. Pacienti/metody. Do pilotní studie byli zařazováni nově diagnostikovaní pacienti s metastazujícím melanomem s lokoregionálním onemocněním (stadium III) nebo pacienti s generalizovaným onemocněním (stadium IV). Přípravky pro stabilitní studii byly rozmraženy a testovány v rozmezí 1-15 týdnů po zamražení. Druhé rozmražení bylo provedeno po 19 měsících od zamražení. Z parametrů bezpečnosti a jakosti byla sledována sterilita léčivého přípravku, absolutní počet buněk, vitalita a flowcytometrické zastoupení znaků CD3+. Jeden léčivý přípravek byl po druhém rozmražení (po 19 měsících skladování) kultivován 14 dní. Mimo výše zmíněné parametry byla sledována i hladina endotoxinu, přítomnost virů (HCV, HBV Mycoplasma sp., parvoviry, mykobakterie, HIV), nepřítomnost chromosomálních aberací a flowcytometrické zastoupení znaků CD4+, CD8+. Výsledky..

První tři léčivé přípravky byly rozmraženy pouze jednou a to v rozmezí 4 až 8 týdnů. Sledované hodnoty nebyly zásadně změněny v porovnání při zamražení a rozmražení. Absolutní počet buněk zůstal: 99% z počtu 27,0x109 ; 97% z počtu 56,0x109; 97% z počtu 3,4x109. Vitalita: 80% - 79%; 75,4% - 73,9%; 80% - 77,0%. Flowcytometrické zastoupení CD3+: 97,6% - 98,2%; 97,3% - 96,5%; 95,4% - 97,2%. Další tři léčivé přípravky byly poprvé rozmraženy v rozmezí 1-15 týdnů od zamražení, druhé rozmražení bylo provedeno po 19 měsících od zamražení přípravku. I v těchto případech nedošlo k zásadním změnám hodnocených parametrů. Absolutní počet buněk zůstal: 73% z počtu 45,0x109; 74% z počtu 28,0x109; 91% z počtu 22,0x109. Vitalita: 100% - 95% - 95%; 100% -80% - 92%;100% - 91% - 90%. Flowcytometrické zastoupení CD3+: 95% - 99,% - 96%; 95% - 92% - 90%;97% - 95% -93%. Závěr..

Stabilitní studie byla provedena celkem u 6 přípravků na doporučení Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL). Bylo provedeno druhé rozmražení po 19 měsících. Ve všech stanovených parametrech (absolutní počet buněk, vitalita, flowcytometrické zastoupení CD3 znaků, sterilita) nedošlo k zásadním změnám, které by ovlivnily kvalitu přípravku i po 19-měsíčním skladování.


Podporováno grantem IGA MR 8945-4.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007