Využití in vitro expandovaných tumor infiltrujících lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P022

Autoři: Petra Vidláková; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Mgr. Darina Očadlíková; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Cíl:
Cílem této pilotní studie je využití protinádorového potenciálu expandovaných Tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) u pacientů s metastatickým melanomem. Účinnost adoptivního převodu T lymfocytů při léčbě nádorového onemocnění byla prokázána u laboratorních zvířat a v současné době také u pacientů s metastatickým melanomem.

Metodika:
V naší studii byla nejprve prospektivně validována expanze lymfocytů periferní krve pěti zdravých dárců a poté čtyř pacientů s metastazujícím melanomem. Nejprve byly lymfocyty zdravých dárců stimulovány in vitro nádorovým antigenem. Stimulované aktivované klony T lymfocytů exprimují celou řadu aktivačních markerů, včetně interferonu gama a lze je tudíž separovat pomocí imunomagnetických interferon gama pozitivních kuliček. Takto separované aktivované T lymfocyty byly stimulovány vysokými dávkami IL-2 (1000U/ml) 2–3 × týdně a jednorázově phytohemaglutininem (10 µg/ml) in vitro za přítomnosti tzv. „feeder cells“.

Výsledky:
Úvodní počet separovaných T buněk činil 0,56±0,13 x 106 a po 4-týdenní expanzi dosáhl počtu 214,00x106 ± 103,46x106. Na základě těchto úspěšných experimentů bylo přistoupeno k expanzi TIL u 4 pacientů (3× lymfatická uzlina, 1× primární ložisko kožního melanomu) přímo z nádorové tkáně. V případě všech tří nádorových uzlin byla expanze TIL zahajována s počtem buněk 5,2×106, 2,9×106, 15,8×106 po kultivaci došlo k nárůstu na 27,0×109, 56,0×109 a 3,4×109 TIL buněk. V případě kultivace TIL z primárního ložiska nádoru došlo pouze k minimálnímu nárůstu z 2,2×106 na 12,1×106 TIL. Z tohoto důvodu je rovněž v protokolu klinické studie navrhováno využívat pouze lymfatických uzlin postižených nádorovým procesem a nikoliv primárních ložisek nádoru.

Závěr:
Takto připravený preparát expandovaných TIL lze snadno připravit in vitro a je možno jej využít klinicky jako buněčná imunoterapie metastázujícího melanomu.

Podporováno grantem: GAČR č.: 301/04/1387

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005