VYUŽITÍ MR SPEKTROSKOPIE V ONKOLOGII SE ZAMĚŘENÍM NA CNS: PŘEDSTAVENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXI. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 085

Autoři: Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; MUDr. Petr Pospíšil; MUDr. Martin Bulík; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Východiska:

MR spektroskopie (MRS) je diagnostická zobrazovací metoda, která umožňuje neinvazivní měření hodnot některých metabolitů v živých tkáních. I když je MRS schopna detekovat množství metabolitů, jen některé z nich jsou významné pro sledování změn/ reakce mozkové tkáně. Patří mezi ně N-acetylaspartát (NAA) jako marker neuronů; cholin (Cho) jako marker metabolizmu buněčných membrán; kreatinin (Cr) jako marker energetického metabo lizmu; lipidy a laktát (Lip + Lac) jako markery anaerobního metabolizmu.

Cíl:

Předkládané sdělení prezentuje pilotní výsledky dvou grantových studií využívajících MRS. První studie sleduje schopnost neinvazivního odlišení recidivy high-grade gliomu (HGG) od pseudoprogrese nebo radionekrózy po léčbě onkologické pomocí změn strukturální MR, DWI a MRS s cílem zpřesnit časnou diagnostiku recidivy HGG. Prvotní výsledky ukazují, že hodnoty poměru Cho/ NAA více než 2,0 svědčí pro nádorovou etiologii mozkového ložiska a hodnoty méně než 2,0 odpovídají změnám poléčebným. Předmětem druhého projektu využívající MRS je posouzení korelace změn koncentrace neuronálního markeru NAA v oblasti hipokampu a alterace kognitivních funkcí po paliativním ozáření mozkovny. Prvotní výsledky s odstupem 4 měsíců od radioterapie ukazují jasný trend poklesu hodnot NAA v oblasti hippokampů spojený se zhoršením výsledků neuropsychologických testů hodnotících mnestické funkce (AVLT, BVMT-R).

Závěr:

Výsledky grantových projektů přispějí k časnému odhalení recidivy HGG po komplexní léčbě onkologické a umožní další studium hippocampus šetřících technik při paliativním ozařování mozkovny.

Podpořeno granty IGA MZČR NT14120 a NT14600 a projektem FNUSA-ICRC Evropského fondu pro regionální rozvoj (No. CZ.1.05/ 1.1.00/ 02.0123).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014