VYUŽITÍ POKROČILÝCH MRI METOD PRO ZVÝŠENÍ DIA GNOSTICKÉ PŘESNOSTI U RECIDIVY GLIOBLASTOMU – FINÁLNÍ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ STUDIE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/18

Autoři: Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; MUDr. Martin Bulík; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Časné odlišení recidivy glioblastomu od změn poléčebných zůstává stále problematické vzhledem k podobnému charakteru nálezu na MRI. Cílem naší prospektivní studie bylo stanovení a validace prahových koncentrací hlavních metabolitů zjištěných MR spektroskopií (MRS) a ADC (apparent diffusion coefficient) hodnot při odlišení recidivy glioblastomu od pseudoprogrese. Do studie bylo zařazeno celkem 39 pacientů po standardní léčbě glioblastomu, u kterých bylo vysloveno podezření na recidivu. Tito pacienti podstoupili rozšířené vyšetření zahrnující MRS a difuzně vážený obraz vyjádřený jako ADC. Medián času do progrese byl 6,7 měsíce. Výsledky ukazují, že nejvýznamnější senzitivity a specificity pro potvrzení recidivy glioblastomu bylo dosaženo u poměru koncentrací celkového cholinu (tCho) ku celkovému N-acetylaspartátu (tNAA) s prahovou hodnotou ≥ 1,3 (senzitivita 100,0 % a specificita 94,7 %). Průměrná ADC hodnota vyšší než 1 313 x 10-6 mm2/s byla pojena s pseudoprogresí (senzitivita 98,3 %, specificita 100,0 %). Kombinace MR spektroskopie zaměřené na metabolický poměr tCho/tNAA a ADC hodnota představují zobrazovací metody dobře využitelné k časnému neinvazivnímu odlišení recidivy glioblastomu a pseudoprogrese. Nicméně je nutné upozornit na vhodnost institucionální validace prahových hodnot těchto vyšetření, aby bylo možné jejich využití v běžné klinické praxi.

Projekt byl podpořen granty IGA MZČR NT/14120 a NT/14600 a European Regional Development Fund Project FNUSA-ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123).

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016