Využití tumor infiltrujích lymfocytů u pacientů s metastazujícím melanomem.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Imunologie nádorů

Číslo abstraktu: 215

Autoři: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Petra Vidláková; Mgr. Darina Očadlíková; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; RNDr. Alexandra Oltová; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Cíl
Cílem této preklinické studie je využití protinádorového potenciálu expandovaných tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) u pacientů s metastatickým melanomem. Dalším cílem bylo testovat možnost dostatečné expanze TIL pro klinické použití, jejich bezpečnost a genetickou stabilitu.

Metodika
Nejprve byla optimalizována expanze lymfocytů z periferní krve pěti zdravých dárců a poté sedmi pacientů s metastazujícím melanomem. Lymfocyty zdravých dárců byly stimulovány in vitro nádorovým antigenem a aktivovaná subpopulace produkující interferon gama byla separována imunomagneticky s následnou expanzí in vitro pomocí jednorázově podaného superantigenu phytohemaglutininu (10ug/ml), opakovanými vysokými dávkami IL-2 (1000U/ml) 3x týdně a opakovaně přidávanými ozářenými mononukleárními buňkami periferní krve nepříbuzných zdravých dárců. Na základě těchto optimalizačních experimentů bylo přistoupeno k expanzi TIL u 7 pacientů s metastazujícím melanomem. Jednalo se o expanzi TIL z lymfatických uzlin 6 pacientů a primárního ložiska 1 pacienta pomocí stejného optimalizovaného postupu použitého v případě expanze antigen-specifických T lymfocytů zdravých dárců. Po provedení expanze byla testována mikrobiologická nezávadnost, viabilita a genetická stabilita přípravku TIL, který byl poté zamražován.

Výsledky
V případě optimalizačních experimentů probíhala expanze antigen-specifických T lymfocytů zdravých dárců. Úvodní počet separovaných T buněk činil 0,56±0,13 x 106 a po 4-týdenní expanzi dosáhl počtu 214,00x106±103,46x106. V případě šesti nádorem infiltrovaných uzlin pacientů s metastazujícím melanomem byla expanze TIL zahajována s počtem buněk 2,9x106 – 15,8x106 a po 5-7 týdenní kultivaci došlo k nárůstu na 27,0x1096, 56,0x109, 3,4x109, 45x109, 28x109 a 22x109 TIL buněk. Při kultivaci TIL z primárního ložiska nádoru došlo pouze k minimálnímu nárůstu z 2,2x106 na 12,1x106 TIL po 8-týdenní kultivaci.
Ve všech 7 případech byl proveden endotoxinový test a vyšetření sterility bezprostředně před hlubokým zmrazením přípravku TIL. U třech posledních pacientů byla provedena navíc rozšířená vyšetření na přítomnost Mycoplasma species, virů hepatitidy B a C, parvoviru B19, a mykobakterií metodou PCR a HIV metodou vyšetření specifických protilátek. Ani v jednom z těchto vyšetření nebyla prokázána přítomnost vyšetřovaných mikroorganismů v přípravku TIL. Pro sledování případných genetických změn v průběhu kultivace bylo provedeno cytogenetické vyšetření periferní krve pacientů před začátkem kultivace a onkocytogenetické vyšetření expandovaných TIL.

Závěr
Přípravek expandovaných TIL lze připravit in vitro v množství a kvalitě využitelné v klinické praxi jako buněčná imunoterapie metastazujícího melanomu.

Podporováno grantem GAČR 301/04/1387 a výzkumným zámě rem MZ 00065269705.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006