Využití úzkopásmového zobrazení (NBI) při transuretrální resekci nádorů močového měchýře

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Michal Pešl; MUDr. Monika Purmová (Szakácsová); Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

CÍL

Zhodnotit přínos úzkopásmového zobrazení použitého během transuretrální resekce (TUR) u pacientů s nádory močového měchýře a jeho vliv na počet zachycených nádorových ložisek.


PRINCIP METODY

Úzkopásmové zobrazení (“narrow band imaging” – NBI) je optická technologie, která využívá principu zúžení optického spektra na vlnové délky 415 a 540 nm. Tyto vlnové délky jsou intenzivně absorbovány hemoglobinem. Vlnová délka 415 nm proniká pouze do povrchových vrstev sliznice a je absorbována kapilárami na povrchu mukózy, vlnová délka 540 nm penetruje o něco hlouběji a je zachycena většími cévami. Tímto způsobem je zvyšován kontrast mezi cévami a jemnými tkáňovými strukturami, což usnadňuje jejich vizualizaci. Vzhledem k vyšší vaskularizaci tumoru ve srovnání s normální tkání tak technologie prohlubuje optický kontrast mezi nádorem a zdravou sliznicí. Metoda je používána jako doplněk běžného cystoskopického vyšetření.


METODIKA PROVEDENÍ

Výkon byl vždy zahájen standardní přehlednou cystoskopií, jejíž nález byl registrován. Po přepnutí na modus NBI byla přehledná cystoskopie zopakována v tomto způsobu zobrazení. Následně byly resekovány všechny tumory viditelné v příslušném modu, ze suspektních ložisek byly odebrány biopsie. Histologický nález z jednotlivých ložisek byl korelován s nálezem v příslušném zobrazení.


CHARAKTERISTIKA PACIENTŮ

V období od března do května 2008 jsme metodu použili během TUR u 29 pacientů s podezřením na nádor močového měchýře. Ve 3 případech se jednalo o primozáchyt, u 26 o recidivu onemocnění. Histologicky byl u 23 pacientů prokázán uroteliální karcinom, v 1 případě nefrogenní adenom a u 5 pacientů nádor v histologickém preparátu zachycen nebyl.

Charakteristika 23 histologicky prokázaných nádorů (ve všech případech se jednalo o uroteliální karcinom)
Přínos NBI pro záchyt nádorových ložisek

Z celkového počtu 125 nádorových ložisek bylo pouze díky NBI zachyceno 12 (9,6%) tumorů u 7 nemocných. V 9 případech se jednalo o drobné recidivující nádory TaG1-2, ve 3 případech o ložiska sekundárního Tis. Všichni tito nemocní měli i další tumory viditelné v běžném zobrazení.


ZÁVĚR

První zkušenosti ukazují lepší vizualizaci nádorů močového měchýře pomocí úzkopásmového zobrazení (NBI). Byl prokázán přínos u drobných recidivujících ložisek.

Přesnou roli metody musí ukázat větší prospektivní studie.


Práce byla podpořena VZ MSM 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008