Význam a detekce metylace v promotoru genu E6 lidského papillomaviru 16 u karcinomů a intraepiteliálních lézí děložního čípku (CIN)

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 014p

Autoři: Mgr. Pavla Hublarová; MUDr. Pavla Rotterová; MUDr. Leopold Rotter; Z. Hortíková; Vinay Badal; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Karcinom děložního čípku je celosvětově druhé nejčastější nádorové onemocnění žen, primární příčinou jeho vzniku jsou perzistentní infekce lidskými papillomaviry (HPV). HPV se podle schopnosti způsobovat nádorová onemocnění dělí do dvou skupin: na high risk a low risk kmeny; high risk kmeny 16, 18, 31 a 33 se vyskytují nejčastěji. Virové proteiny rané fáze exprese interagují s buněčnými proteiny při infekci a některé z nich (hlavně E5, E6 a E7) jsou schopné nádorově transformovat buňky epitelu inaktivací dvou nejdůležitějších buněčných tumorsupresorů – p53 a pRb. Exprese všech proteinů během životního cyklu viru je přirozeně regulována metylacemi CpG ostrůvků jejich promotorů. Jelikož většina žen během svého života prodělá infekci HPV a u naprosté většiny z nich se nevyvine karcinom, existuje předpoklad, že metylace promotorů E6 a E7 genů se postupně ztrácejí během vývoje CIN. Cílem naší práce je detekovat stav metylace v promotoru E6 genu u CIN III a karcinomů pomocí endonukleázy McrBc, specificky rozeznávající MeCpG, a prokázat vliv stavu metylace na vznik a vývoj nádoru, popř. tuto metodu zařadit do diagnostiky CIN.
Ve studii je zařazeno 35 pacientek s karcinomem cervixu, 73 pacientek s CIN III a 22 zdravých/asymptomatických pacientek. CIN III a asymptomatické vzorky byly odebrány metodou stěru na kartáček a fixovány ve směsi etanol/kys. octová/PEG. DNA jsme izolovali FASANEM A a následně provedli PCR se specifickými primery pro detekci HPV 16 a 18. Jako kontrol jsme použili DNA buněčných linií SiHa (HPV 16 pozitivní), HeLa (HPV 18 pozitivní) a HT3 (HPV negativní). Potvrdili jsme přítomnost HPV 16 a 18 u 89 % karcinomů, u CIN III jsme detekovali HPV 16 a 18 v 92 %. U zdravých pacientek jsme HPV 16 a 18 nalezli v 82 %, což dokazuje vysoký výskyt v populaci. Lze předpokládat, že samotná přítomnost high risk HPV v buňce nestačí k její transformaci a ke vzniku CIN. Tyto výsledky podporují naši hypotézu o regulaci vzniku CIN prostřednictvím metylací a demetylací v genomu viru.
Tato práce je podporována granty IGA 5168-2006 a Centrum MŠMT 5169-2006.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006