Význam identifikace rizikových pacientů v oblasti výživy.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: X. Onkologická rizika

Číslo abstraktu: 080

Autoři: Danuše Hrbková; M. Hamrová; Bc. Lenka Krčmová; M. Hanušová; Mgr. Věra Andrášková; H. Zatloukalová; H. Urbancová; Jana Anteková, nutriční terapeut; doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Úvod
Diagnostika rizika vzniku malnutrice je vhodným podkladem pro diferencovaný přístup k aplikaci včasné a vhodné nutriční podpory. Snahou zdravotnických zařízení v posledních letech je zavádět screeningové postupy v oblasti výživy do rutinní praxe a přispět tak zabezpečení optimální léčby nemocných.

Cíl
Prezentace ukazuje výsledky naší vlastní modifikace dvoustupňového modelu nutričního rizikového screeningu NRS 2002, doporučeného Evropskou společností parenterální a enterální výživy (ESPEN) pro hospitalizované pacienty.

Metoda
V rámci primárního šetření vkládá zdravotní sestra na oddělení do počítačové databáze hodnoty aktuální tělesné hmotnosti, původní tělesné hmotnosti, tělesné výšky a anamnestického odhadu příjmu stravy. Z uvedených hodnot je automaticky kalkulováno procento zhubnutí, BMI a skóre primárního screeningu. Definitivní hodnotu rizika podvýživy (ve škále 0-6 bodů) stanoví nutriční terapeutka při návštěvě u lůžka u těch nemocných, kteří mají zvýšené skóre primárního screeningu, přičemž k ověřeným údajům přidává vliv rizika základní choroby. U všech nemocných se skóre 3 body a vyšším je do dokumentace pacienta vložen nutriční dekurz s navrženým nutričním plánem.

Výsledky
V roce 2006 bylo v naší nemocnici tímto způsobem zdravotními sestrami provedeno celkem 14620 primárních vyšetření. Ve 3460 případů bylo zjištěno zvýšené skóre a následně provedena návštěva nutriční terapeutky se založením nutričního dekurzu. Práce uvádí spektrum navržených opatření nutriční podpory, včetně procenta skutečně realizovaných postupů.

Závěr
Hodnoty primárního screeningu zdravotních sester přinášejí cenné informace o stavu výživy pacientů při první i opakovaných hospitalizacích. Umožňují včas zjistit zvýšené riziko podvýživy, zabezpečit odpovídající nutriční podporu, monitorovat nutriční stav nemocného a v případě potřeby umožňují i předání pacienta do následné ambulantní péče. Naše dosavadní zkušenosti a výsledky práce ukazují, že včasnou identifikací pacientů s rizikem malnutrice je možné předejít vážným komplikacím s vyššími náklady na léčbu. To může být přínosem nejen pro pacienta, ale také pro ekonomiku nemocnice.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007