Význam metody I-FISH pro neinvazivní diagnostiku karcinomu močového měchýře.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 193p

Autoři: RNDr. Lucie Houšková; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Michal Pešl; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Karcinom močového měchýře je heterogenní skupina maligních onemocnění. Nejčastější formou jsou uroteliální karcinomy
(transitional cell carcinoma), které představují až 90% všech karcinomů močového měchýře. Nádory mohou mít povrchový charakter, mohou infiltrovat do okolní svaloviny nebo metastazovat. Variabilita nádoru je pravděpodobně determinována na genetické úrovni. U pacientů s karcinomy močového měchýře byla popsána řada chromosomových aberací, které významně korelují s klinickým stádiem onemocnění. Jejich identifikace přispívá nejen k upřesnění diagnostiky, ale i k predikci prognózy a odpovědi na léčbu.
Pro detekci genetických aberací v nádorových buňkách získaných z močového sedimentu používáme metodu vícebarevné interfázní FISH s využitím DNA kitu Vysis® UroVysion Bladder Cancer Recurrence Kit (Abbott – VYSIS™), který obsahuje centromerické sondy pro chromosomy 3, 7, 17 a lokus-specifickou sondu pro oblast 9p21 (p16/CDKN2A gen). U všech vzorků analyzujeme minimálně 25 morfologicky abnormálních buněčných jader.
Celkem jsme analyzovali 117 vzorků močí, 70 mužů a 47 žen. Metoda I-FISH prokázala pozitivitu u 58 vzorků z celkem 83 vzorků s histologicky stanovenou pozitivitou tj. ve 14 z 26 ;s histologickým nálezem grade 1 (G1; 53,8 %), 16 z 26 s nálezem grade 2 (G2; 61,5 %) a ve 28 z 31 s nálezem grade 3 (G3; 90,3 %). Výsledky molekulárně-cytogenetické analýzy jsme porovnali s histologickými nálezy. U 11 pacientů s histologickým nálezem G1 jsme detekovali bialelickou deleci lokusu 9p21. U dalších tří nemocných z této skupiny jsme prokázali aneuploidii chromozomů 3, 7 a 17 v jednom klonu a bialelickou deleci lokusu 9p21 ve druhém klonu. U 6 pacientů s histologickým nálezem G2 jsme nalezli bialelickou deleci lokusu 9p21. Dalších sedm nemocných z této skupiny mělo aneuploidii chromosomů 3, 7 a 17 a ve třech případech jsme detekovali oba klony. U dvou pacientů s nálezem G3 jsme prokázali bialelickou deleci lokusu 9p21, dalších 25 mělo aneuploidii chromosomů 3, 7 a 17 a u jednoho nemocného jsme nalezli oba klony.
V této studii jsme prokázali korelaci mezi histologickou klasifikací a konkrétními chromosomovými aberacemi. Naše výsledky potvrzují, že I-FISH s kitem UroVysionr je možné efektivně využít jako neinvazivní metodu pro selekci pacientů k cystoskopii.

Práce byla podporována granty MSM 0021620808 a IGA MZ ND8095-3.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006