Význam mikroRNA-21 v patogenezi kolorektálního karcinomu.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Patofyziologie nádorových onemocnění

Číslo abstraktu: 014

Autoři: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; Mgr. Roman Hrstka, PhD.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; D. Krekáč; Mgr. Veronika Kvardová; RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

MikroRNA (miRNA) tvoří velkou skupinu krátkých nekódujících RNA post-transkripčně regulujících genovou expresi. Schopnost miRNA inhibovat translaci onkogenů a nádorových supresorů dává předpoklad jejich zapojení do procesů kancerogeneze. V této studii jsme metodou Real-Time PCR sledovali vztah vybraných miRNA ke klinicko-patologickým charakteristikám kolorektálního karcinomu (KRK) na souboru 29 pacientů. Nejvyšší hladiny v nádorové tkáni o oproti normálnímu střevnímu epitelu vykazovala miR-21 (p<0,0001), kterou jsme pozitivně asociovali také s postižením lymfatických uzlin a rozvojem vzdálených metastáz (p=0,009). K objasnění funkce miR-21 v patogenezi KRK jsme provedli in vitro studii na buňkách kolorektálního karcinomu DLD1. Za tímto účelem jsme do buněk transientně transfekovali 2´-O-methylované oligonukleotidy, anti-miRNA-21, což vedlo k reprodukovatelnému poklesu hladin miR-21 na 12%-15% oproti expresi v kontrolních buňkách, do kterých byl transfekován 2´OMe-EGFP. Pro normalizaci dat byla použita malá jaderná RNA U6B (RNU6B), jejíž exprese nebyla transfekcí ani v jednom případě ovlivněna. Vliv transfekce anti-miRNA-21 na proliferaci DLD1 buněk a jejich citlivost k panelu cytostatik (5-fluorouracil, irinotekan, oxaliplatina, cisplatina, doxorubicin) byl testován pomocí MTT testu. Průběh buněčného cyklu byl analyzován průtokovou cytometrií. Tato studie je příspěvkem ke studiu funkcí miRNA v regulaci apoptózy, buněčné proliferace a diferenciace během nádorového procesu.


Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR/9076 – 4 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007