Význam miR21, miR126 a miR205 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 155

Autoři: Mgr. Mária Janíková, Ph.D.; Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Veronika Žižková; Mgr. Pavla Lužná; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.

Úvod

V celosvětovém měřítku je rakovina plic nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Proto se stále hledají jak nové možné způsoby léčby, tak i nové prediktivní a prognostické biomarkery. V současnosti se do popředí zájmu dostávají tzv. miRNAs, které, jak se ukazuje, mají velký biologický význam. Jsou to malé nekódující úseky RNA, délky 19 -25 nukleotidů. Na základě sekvenční homologie indukují degradaci nebo translační represi mRNA, čímž snižují hladiny cílových proteinů v buňkách. Jsou zapojeny do různých biologických procesů, jako jsou např. proliferace, apoptóza a diferenciace. Při jejich deregulaci může docházet ke vzniku nádoru a současně mohou ovlivňovat odpověď na terapii. To je důvod, proč jsou řazeny mezi molekuly zodpovědné za lékovou rezistenci. Deregulace miR21 a miR126 byla pozorováná u chemorezistentních buněčných liniích derivovaných z primárních nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) i u pacientů s těmito nádory. Pokusili jsme se proto provést vyšetření těchto miRNA u našich pacientů s NSCLC a porovnat získaná data s dříve publikovanými výsledky.

Metodika

Do naši studie jsme zahrnuli 52 pacientů (26 žen a 26 mužů) s nemalobuněčným karcinomem plic vyšetřených a léčených ve Fakultní nemocnici Olomouc v letech 1996-2002. Z toho 23 pacientů mělo adenokarcinom, 24 spinocelulární karcinom a 4 velkobuněčný karcinom. Jako kontrolní RNA jsme použili malé nekódující RNAs obsažené v Human Lung Total RNA (Ambion). RNA jsme z parafinových bloků izolovali pomocí RecoverAll Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE (Ambion). Po následné reverzní transkripci pomocí TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kitu (Ambion) jsme cDNA preamplifikovali využitím TaqMan® PreAmp Master Mixu. Takto připravenou cDNA jsme amplifikovali pomocí LightCycler® 480 Real-Time PCR (Roche) s využitím specifických sond TaqMan® MicroRNA Assays (Ambion) pro lidské miR21, miR126 a miR205. Získané výsledky jsme podrobili statistické analýze.

Výsledky

Exprese miR21 ani miR126 nezávisí na histologickém typu nádoru, avšak u spinocelulárních karcinomů byla zaznamenána výrazně zvýšená exprese miR205 (p<0,00002). Neprokázali jsme signifikantní rozdíly v délce bezpříznakového období nebo celkového přežití v závislosti na hladinách miR21 a miR126, avšak u pacientů se sníženou expresí miR205 bylo zaznamenáno signifikantně delší přežívání (p<0,0075) i délka bezpříznakového období (p<0,0075).

Závěr

Naše výsledky naznačují, že detekce hladiny miR205 by mohla pro pacienty s NSCLC mít prognostický význam.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011