Význam molekulárně cytogenetické analýzy nádorových buněk pro diagnostiku a léčbu oligodendrogliomů

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů II

Číslo abstraktu: 063

Autoři: Mgr. Libuše Babická; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; MUDr. Filip Kramář; Mgr. Šárka Ransdorfová (Kurková), Ph.D.; Jela Melicherčíková; MUDr. Petr Hrabal; Doc.MUDr. Petr Kozler 1951-, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Oligodendrogliomy patří k nejčastějším nádorům centrální nervové soustavy – tzv. difúzním gliomům. Podobně jako u ostatních nádorových onemocnění byla i u mozkových gliomů popsána řada genetických aberací s jasným prognostickým významem. U oligodendrogliomů je z hlediska prognózy významný zejména nález kombinované delece chromozomových oblastí 1p36 a 19q13,3, který se vyskytuje u asi 50–80 % nemocných a je prediktorem dobré chemoterapeutické odpovědi a delšího celkového přežití. Včasný záchyt chromozomových aberací se stal důležitou součástí diagnostiky a prognostické stratifikace nemocných s oligodendrogliomy.
K detekci delecí 1 p36 a/nebo 19q13 používáme interfázickou fluorescenční in situ hybridizaci (I-FISH) s lokus-specifickými sondami od firmy Abbott-VysisTM. Molekulárně cytogenetickou analýzu provádíme na izolovaných buněčných jádrech z nefixované nádorové tkáně. U vybraných pacientů využíváme k analýze chromozomových aberací v gliálních buňkách metodu komparativní genomové hybridizace (CGH). U všech nemocných porovnáváme výsledky molekulárně cytogenetické analýzy s morfologickými a klinickými ukazateli.
Metodou I-FISH jsme vyšetřili vzorky mozkové tkáně 22 nemocných s histologicky diagnostikovaným oligodendrogliomem (7× oligodendrogliom, 14× anaplastický oligodendrogliom, 2× anaplastický oligoastrocytom). I-FISH poskytla informativní výsledek u 21 pacientů (95,5 %), u 1 nemocného bylo vyšetření neinformativní z důvodu špatného odběru vzorku. Kombinovanou deleci 1p36/19q13 jsme prokázali u 17 pacientů, u šesti z nich jsme nalezli další chromozomové přestavby typické pro astrocytomy vyšších stupňů (grade III, grade IV), u pěti těchto nemocných došlo k progresi onemocnění. U jednoho pacienta jsme detekovali pouze deleci oblasti 1p36 a u dalších tří nemocných jsme nenalezli žádné chromozomové aberace.
Molekulárně cytogenetická analýza (I-FISH, CGH) významně přispěla u nemocných s oligodendrogliomy nejen k upřesnění diagnózy a prognózy, ale i k následné stratifikaci léčby. Prognostický význam dalších chromozomových aberací u nemocných s ligodendrogliomy a kombinovanou delecí 1p36/19q13,3 bude nutné ověřit u větších souborů nemocných.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR 1A/8237-3 a MZO 00064165.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006